Collections in this community

Recent Submissions

 • Birleşme-devralma işlemleri çerçevesinde "due diligence ve engagement letter" 

  Çek, Merve (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Küreselleşme akımı, günümüzde internet ve teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte maksimum seviyeye ulaşmıştır. Alım-satım, birleşme-devralma, distribütörlük, kiralama (leasing) gibi ve hatta isimsiz birçok yeni sözleşmenin ...
 • Ticari işletmenin devrinde borçların intikali 

  Karakuş, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Ticari işletmenin devri kurumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla birlikte değişikliğe uğramıştır. TTK m. 11/3'de, ticari işletmenin malvarlığının ayrı ayrı tasarruf işlemine ihtiyaç olmaksızın devir sözleşmesiyle bir bütün ...
 • Adi ortaklıkta alt katılım 

  İpşir, Gizem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bir adi ortaklık türü olan ve iç ortaklık şeklinde yapılanan alt katılım ortaklığı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 632. maddesinin ikinci fıkrasında ortakların rızası olmaksızın gerçekleşen pay devri ile aynı cümle ...
 • Hukuk muhakemeleri kanununda süreler, eski hale getirme ve adli tatil 

  Yazar, Gökçe (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Hukuk ve ceza yargılamasında tarafların yapacağı işlemler genel olarak sürelere bağlanmıştır. Mevzuatta belirtilen süreler ise zamanaşımı veya hak düşürücü süre olarak sınıflanmakta olup işlemler, belirlenen sürelerde ...
 • Veri koruma görevlisi 

  Keskinkılıç, Gamze Nur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuş ve bu durum mevcut veri koruma kurallarının güncellenmesini ve veri koruma hukukunda birtakım yenilikler ...
 • Tek satıcının rekabet etme yasağı 

  Yiğitbaşı, Beyza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tek satıcılık sözleşmeleri, kanunen düzenlenmiş bir sözleşme olmasa da, üretilen bir ürünün geniş kitlelere ulaştırılması amacının gerçekleştirilmesi için sıklıkla kullanılan bir sözleşme tipidir. Sağlayıcı ile tek satıcı ...
 • Tebligat kanunu çerçevesinde elektronik tebligat 

  İleri, İrem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tebligat, hukuki işlemlerin yetkili merciler tarafından kanunlarda belirtilen usullere uygun olarak ilgilisine (muhatap ya da muhatap yerine kabule yetkili kişilere) elektronik ortam dahil olmak üzere yazı ya da ilan yoluyla ...
 • İnternet bankacılığında bankaların özen yükümlülüğü 

  Kara, Uğur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Teknolojik gelişmelerin hızla artması sonucu internet teknolojisi, buna bağlı olarak bankacılık alanında da internet bankacılığı tüm dünyada yaygın bir kullanıma kavuşmuştur. İnternet bankacılığı kullanan banka müşterilerinin ...
 • İcra hukukunda süresiz şikayet sebepleri 

  Boztosun, Esma Hande (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Cüz'i icradaki takiplerin tamamında ve neredeyse her aşamasında icra dairesinin yapmış olduğu işlemlerin düzeltilmesi, iptali, yapılmayan veya sebepsiz sürüncemede bırakılan bir işlemin tesis edilmesi için karşımıza çıkan ...
 • Sebepsiz zenginleşmede iade borcunun türleri ve iadenin kapsamı 

  Budak, Muhammed Alparslan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan ve borcun kaynaklarından biri olan sebepsiz zenginleşme kurumunu değerlendirdik. İade borcunun türleri ve iadenin kapsamı bakımından bir incelemede bulunduk. Sebepsiz zenginleşmenin ...
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu 

  Gül, Tuğba (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici, taahhüt ettiği yapıyı sözleşmede kararlaştırılan ve dürüstlük kuralının gerektirdiği niteliklere uygun şekilde meydana getirmek ve arsa sahibine teslim etmekle yükümlüdür. ...
 • 4857 sayılı İş Kanunu'nda müteselsil sorumluluk halleri 

  Alkılıç Balcı, Hilal (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İş Kanunu'nda düzenlenen asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, işyeri devri ve iş sözleşmesinin devri hukuki nitelikleri itibariyle üçlü iş ilişkileridir. Esneklik temelli tipik istihdam ilişkilerinde, ...
 • 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yabancılık unsuru 

  İldan, Merve (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Yabancılık unsuru, milletlerarası özel hukuku özel hukukun diğer alt dallarından ayıran ve aslında onun bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasına sebep olan unsurdur. Bir ilişki yabancılık unsuru taşıyorsa milletlerarası özel ...
 • Devletin mirasçılığı 

  Öncülokur, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmamız İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Üzerinde çalıştığımız tezin konusu ''Devletin Mirasçılığı'' dır. Tez çalışmamızda Türk Medeni Kanunu etrafında ...
 • İşletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih sebebinin yargısal denetimi 

  Bağcı, Sevde Betül (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tez konumuzu " İşletme, İşyeri veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Sebebinin Yargısal Denetimi" oluşturmaktadır. Tezimiz toplamda iki bölümden oluşmaktadır. Tez konusunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından ...
 • Kira sözleşmesinin kiracı tarafından devri (TBK M. 323) 

  Çakıroğlu, Buğra Kaan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kiracı bakımından kira ilişkisinin devri, TBK'nın m. 323 hükmünde düzen-lenmiştir. Bu hüküm, TBK m. 205 hükmünde düzenlenen sözleşmenin devrinin özel bir düzenlemesidir. Bu sözleşme kapsamında kiracı kira ilişkisini devreder ...
 • Türk hukukunda marka değerleme 

  Güven, Almila Sinem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İşletmelerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesine yarayan markanın tarihsel sürecinin geldiği noktada maddi bir değer oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu değerin birçok hukuki ve işletmesel durumda kullanım alanı bularak ...
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti 

  Yılmaz, Muhammed Furkan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Anayasa'nın 46. Maddesinde düzenlenmiş bulunan kamulaştırma, devlet veya kamu tüzelkişilerin, özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza kamu yararına matuf el koyması olarak ifade edilmektedir. Kamulaştırma işleminin, ...
 • İnternet ortamında kurulan sözleşmeler 

  Keskin, Hatice Gamze (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan "İnternet Ortamında Kurulan Sözleşmeler" adlı çalışmada internet teknolojisi ve elektronik ticaretin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan internet aracılığı ile kurulan sözleşmelerin ...
 • Tüketici Hukukunda taksitle satışlar 

  Pekacar, Veysi (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Yüksek lisasns tezi olarak hazırlanan '' Tüketici Hukukunda Taksitle Satışlar '' adlı çalışmada taksitli satışlar tüketici hukuku açısından ele alınmıştır. Taksitli satışlar tüketici mevzuatı kapsamında incelenmiş uygulmada ...

View more