Show simple item record

dc.contributor.authorAğırman, Mehmet
dc.contributor.authorAkdeniz Leblebicier, Merve
dc.contributor.authorDurmuş, Oğuz
dc.contributor.authorSaral, İlknur
dc.contributor.authorGündüz, Osman Hakan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:51Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:51Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAğırman, M., Akdeniz Leblebicier, M., Durmuş, O., Saral, İ. ve Gündüz, O. H. (2016). Should we continue to administer blind shoulder injections? Joint Diseases And Related Surgery, 27(1), 29-33. https://dx.doi.org/10.5606/ehc.2016.06en_US
dc.identifier.issn1305-8282
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/508
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5606/ehc.2016.06
dc.description.abstractObjectives: This study aims to investigate the accuracy and effectiveness of blind and fluoroscopic-guided intra-articular shoulder injections in patients with shoulder pain.Patients and methods: The study included 17 patients (6 males, 11 females; mean age 52.6±9.9 years; range 36 to 66 years) with shoulder pain more than three months. First intra-articular joint injections were performed with anterior approach blindly. Following the injection and after confirming that the needle tip was intra-articular with fluoroscopy and contrast distribution, the procedure was completed using 3 mL of local anesthetic (prilocaine and bupivacaine) and 1 mL of steroid (40 mg methylprednisolone). When the contrast distribution was observed to be extra-articular at the first administration, a second injection was continued under fluoroscopy guidance. All of the injections were intraarticular with the continuation of the procedure. Pain intensity was measured with visual analog scale (VAS).Results: According to the contrast distribution viewed with fluoroscopy, first blind injections were intra-articular in 11 of the 17 shoulders (64.7%). Mean of initial VAS score was 7.11. Improved pain was observed in the clinical follow-ups at the first hour (mean VAS: 2.35), third day (mean VAS: 2.64), and at the end of the first month (mean VAS: 2.23). The mean durations for blind and fluoroscopic-guided procedures excluding patients' preparation time were 0.8 minutes and 4.2 minutes, respectively.Conclusion: Although blind intra-articular shoulder injections are inexpensive and easily applicable, injections should be performed under fluoroscopy or another guide to ensure that the needle is intra-articular, not peri-articular.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada omuz ağrısı olan hastalarda kör ve floroskopi rehberli eklem içi omuz enjeksiyonlarının doğruluğu ve etkinliği araştırıldı.Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya üç aydan uzun süredir omuz ağrısı olan 17 hasta (6 erkek, 11 kadın; ort. yaş 52.6±9.9 yıl; dağılım 36-66 yıl) dahil edildi. İlk eklem içi enjeksiyonlar ön yaklaşım ile kör olarak uygulandı. Enjeksiyon sonrası iğne ucunun eklem içerisinde olduğu floroskopi ve kontrast dağılımı ile doğrulandıktan sonra işlem 3 mL lokal anestezik (prilokain ve bupivakain) ve 1 mL steroid (40 mg metilprednizolon) ile tamamlandı. İlk uygulamada kontrast dağılımının eklem dışı olduğu gözlendiğinde, ikinci enjeksiyona floroskopi eşliğinde devam edildi. İşlemin devam ettirilmesi ile tüm enjeksiyonlar eklem içi oldu. Ağrı yoğunluğu görsel analog ölçeği (GAÖ) ile ölçüldü.Bulgular: Floroskopi ile bakılan kontrast dağılımına göre, 17 omzun 11'inde (%64.7) birinci kör enjeksiyonlar eklem içi idi. Başlangıç GAÖ skoru ortalaması 7.11 idi. Klinik takiplerde birinci saatte (ortalama GAÖ: 2.35), üçüncü günde (ortalama GAÖ: 2.64) ve birinci ayın sonunda (ortalama GAÖ: 2.23) ağrıda iyileşme gözlendi. Kör ve floroskopi rehberli uygulama için hasta hazırlanma süresi dışındaki ortalama süre sırasıyla 0.8 dakika ve 4.2 dakika idi.Sonuç: Kör eklem içi omuz enjeksiyonları ucuz ve kolay uygulanabilir olsa da iğnenin eklem çevresinde değil eklem içinde olduğundan emin olmak için enjeksiyonlar floroskopi ya da başka bir rehber eşliğinde yapılmalıdır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectInjectionen_US
dc.subjectIntra-Articularen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectShoulderen_US
dc.subjectEnjeksiyonen_US
dc.subjectEklem İçien_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectOmuzen_US
dc.titleShould we continue to administer blind shoulder injections?en_US
dc.title.alternativeKör omuz enjeksiyonu yapmaya devam etmeli miyiz?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofJoint Diseases And Related Surgeryen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-1757-1814en_US
dc.authorid0000-0003-4095-2076en_US
dc.authorid0000-0001-72456304en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage33en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosqualityQ3en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record