Show simple item record

dc.contributor.authorBallı, Hüseyin Tuğsan
dc.contributor.authorAkgül, Erol
dc.contributor.authorAikimbaev, Kairgeldy
dc.date.accessioned2019-12-26T13:25:38Z
dc.date.available2019-12-26T13:25:38Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationBallı, H. T., Akgül, E. ve Aikimbaev, K. (2019). Subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin etkinliği. Cukurova Medical Journal, 44(2), 354-359. http://doi.org/10.17826/cumj.467033en_US
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.17826/cumj.467033
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4737
dc.description.abstractAmaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin başarısını ve klinik sonuçlarını değerlendirmek ve bu sonuçları cerrahi tedavi yöntemleri ile karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 1994-2009 yılları arasında mevcut klinik semptomları ile görüntüleme yöntemleri renkli Doppler ultrasonografi (RDUS), Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA) sonrasında subklavyen arter stenozu ve/veya oklüzyonu saptanan 14’ü (%37,8) kadın, 23’ü (%62,2) erkek olan ve yaşları ortalama 56,4 (22 ile 82 yıl arasında değişen) 37 hastada mevcut 38 lezyona balon anjiyoplasti ve/veya stent implantasyonu ile endovasküler tedavi uygulandı. Tedavi sonrasında hastaların kontrolleri önceden planlanmış sürelerde klinik ve RDUS ile takipleri yapıldı. Bulgular: Lezyonların 32’si sol (%84,2), 6’sı sağ (%15,8) yerleşimliydi. Olguların 7’si (%18,4) oklüzyon, 31’i (%81,6) stenoz idi. Stenoz oranı RDUS’de %50’den fazla, DSA’da ise ortalama %83,2 idi. Stenotik lezyonlar için teknik başarı %100 idi. Oklüde olan 3 lezyon geçilemediği için bu hastalara endovasküler tedavi yapılamadı. Bu nedenle oklüzyonlar için teknik başarı %57 idi. Takibi yapılabilen hastalarda erken (0-3 ay) ve orta (3-6 ay) dönem için primer ve sekonder patensi oranı %100 iken geç (6-12 ay) dönem için primer patensi %95,5, sekonder patensi ise %100 olarak bulundu. Sonuç: Subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavi teknik ve klinik olarak cerrahi tedaviye alternatif etkin ve güvenli bir yöntemdir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this retrospective study was to evaluate the technical success and clinical outcomes of endovascular procedures and to compare them with the surgical procedures of subclavian artery occlusive diseases. Materials and Methods: Between 1994 and 2009, 37 patients with clinical symptoms secondary to subclavian artery stenoses and/or occlusion were diagnosed by color Doppler ultrasound (CDUS) or Digital Subtraction Angiography (DSA). 14 (37.8%) of these patients were female and 23 (62.2%) were male; mean age was 56.4 (arange 22-82). 38 lesions were treated with balon anjioplasty and/or stent placement. After treatment, patients' follow-ups were performed by CDUS and clinically. Results: 32 (84.2%) of lesions were found on the left and 6 (15.8%) were on the right side. Technical success rate for stenotic lesions was 100%. We couldn't achieve to pass through 3 occlusions and so the technical success rate for occlusions was 57%. For early (0-3 months) and mid (3-6 months) terms primary and secondary patency rate was 100%. We found primary patency rate 95.5% and secondary patency rate 100% for late term (6-12 months).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSubklavyen Arteren_US
dc.subjectEndovasküler Tedavien_US
dc.subjectStenten_US
dc.subjectBalon Anjiyoplastien_US
dc.subjectStenozen_US
dc.subjectOklüzyonen_US
dc.subjectSubclavian Arteryen_US
dc.subjectEndovascular Treatmenten_US
dc.subjectBalloon Angioplastyen_US
dc.subjectStenosisen_US
dc.subjectOcclusionen_US
dc.titleSubklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin etkinliğien_US
dc.title.alternativeEfficacy of endovascular treatment in subclavian artery occlusive diseasesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCukurova Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-0020-3759en_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage354en_US
dc.identifier.endpage359en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17826/cumj.467033en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record