Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Meşruiyetin kaynağı olarak milli iradenin değeri 

  Bozkurt, Batuhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Çalışmada millet iradesinin yasal meşruiyetin temelini teşkil edip edemeyeceği sorunu ele alınmaktadır. Çoğunluğun iradesinden doğan yasaların meşru olup olmayacağı, şayet bu soruya verilecek cevap olumsuz ise meşruiyetin ...
 • Yaşam hakkı bakımından devletin usuli yükümlülükleri 

  Marangoz, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tez çalışmamızda ele alacağımız husus; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. maddede bulunan yaşam hakkı bakımından devletin usul yükümlülüklerini incelemek ve hukukumuzda uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmamızda ...
 • Banka ve kredi kartlarının usulsüz kullanımı (TCK. 245/1) 

  Bakkaloğlu, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tarihin ilk dönemlerinde küçük topluluklar halinde yaşayan insanların ilerleyen süreçte bir araya gelmeleri ve toplum bilinciyle hareket etmeleri birçok teori ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu teorilerden bağımsız olarak ...
 • Nişancılık müessesesinin tarihi ve Osmanlı idare sisteminde nişancının rolü 

  Nişancılık, Osmanlı bürokratik sisteminde Kalemiye sınıfı içerisinde önemli fonksiyonlar icra etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Hz Peygamber, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve ...
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu 

  Mısırlı, Emirhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Tehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade ...
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 

  Kaya, Durmuş Ali (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Banka ve kredi kartları, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların, günlük market alışverişinden tutun da büyük ticaret hacimli alışverişlere kadar birçok alanda hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. ...
 • İcra ve İflas Hukukunda tazminatlar 

  Durul, Hasan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
  Çalışmamızın konusu İcra ve İflas Kanununda düzenlenenler tazminatlardır. Yürürlükte bulunan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun içerisinde "tazminat" kelimesi otuz yedi defa kullanılmıştır. Bu kullanımlardan yirmi altı tanesi ...
 • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında doğrudan soru yöneltme 

  Yılmaz, Zehra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmanın konusunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesinde yer alan doğrudan soru yöneltme faaliyeti oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki en önemli sebep, doğrudan soru yöneltme faaliyetinin; ...
 • Yasa-üstü insan ve hukuk karşısında konumlandırılması 

  Eryiğit, Abdullah (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Günümüzde sıradan bir vatandaşın yaşamı neredeyse bütünüyle yasalar tarafından düzenlenmiştir. Olağan akışında insan ömrü yasanın gölgesi altında tamamlanır. Fakat yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. ...
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265) 

  Gültekin, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan ...
 • Çocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103 

  Herkesecan, Gürol (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  İçeriği itibariyle diğer suç tiplerinden farklılaşan çocukların cinsel istismarı suçu, sonuçları itibariyle yalnızca bir hukuk konusu değil, aynı zamanda başta sosyoloji olmak üzere pek çok alanı ilgilendiren bir konudur. ...
 • Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin bireysel başvuru yoluyla korunması 

  Solak, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Ulusal bir başvuru yolu olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren temel hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'de önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Tezde, yabancıların ...
 • 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'a göre idarenin tazminat sorumluluğu 

  Çapar, Asuman (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Türkiye'de zaman zaman meydana gelen terör eylemleri nedeniyle kişilerin zarara uğraması gündeme gelmektedir. Devlet terör faaliyetlerine tamamen engel olamamakla birlikte, terörün vermiş olduğu zararı gidermek için birtakım ...
 • İdare hukuku boyutuyla çevresel etki değerlendirmesi 

  Olcay, Suphan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), çevre üzerinde olumsuz etkileri muhtemel projelerin hayata geçirilmesinden önce tüm yönleriyle incelenerek, çevreye verebileceği zararların, alınabilecek tedbirlerin ve alternatif ...
 • Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali (TCK Md.103/2) 

  Küskü, Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Ülkemizde işlenen ve toplumda en çok tepki gösterilen, kanun koyucunun da ağır ceza yaptırımları düzenleyerek bu husustaki tepkisini ortaya koyduğu suçlardan biri çocukların cinsel istismarı suçudur. Bu tezde çocukların ...
 • Adli kontrole karar süreci 

  Ünal, Haluk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Adli kontrol, temel hak ve özgürlüklere ağır bir müdahalede bulunan tutuklamaya karşı alternatif bir koruma tedbiri türü olarak ortaya çıkmıştır. Adli kontrol bir koruma tedbiri olarak ceza muhakemesi sistemimize, 5271 ...
 • Türk Ceza Hukuku'nda işkence suçu 

  Akkuzu, Nafiz (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İşkence, geçmişten günümüze kadar uygulanan en utanç verici insan hakları ihlallerinin başında gelmektedir. İşkenceyi kısaca tanımlayacak olursak; bir kişiye karşı maddi ve manevi olarak acı ve ızdırap veren eylemlerde ...
 • Resmi belgede sahtecilik suçu 

  Demir, Muhammet Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Geçmişten günümüze, toplumsal düzenin sağlanması adına, düzeni sarsan veya sarsma ihtimali bulunan aykırı davranışların önlenmesi ve bu davranışları sergileyenlere yaptırım uygulanması ceza hukukunun temel amaçlarından ...
 • 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu 107. maddesi çerçevesinde piyasa dolandırıcılığı suçu 

  Paşaoğlu Köroğlu, Duygu; Alan Akcan, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırımcılar borsada çeşitli tekniklerle işlem gerçekleştirmektedirler. Özellikle bir sermaye piyasası aracının fiyatını belirlemeye yönelik aldatıcı işlemler, piyasanın etkin şekilde ...
 • Türk vergi hukukunda zamanaşımı 

  Akpınar, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Zamanaşımı, kanunda belirlenen sürenin geçmesi sonucunda bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak, bir hak veya yetkiyi kaybetmek olarak ifade edilmektedir. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da kamu ...

View more