Show simple item record

dc.contributor.authorEfendioğlu, Mustafa
dc.contributor.authorBaşaran, Recep
dc.contributor.authorBayrak, Ömer Faruk
dc.contributor.authorIşık, Nejat
dc.contributor.authorKaner, Tuncay
dc.contributor.authorŞahin, Fikrettin
dc.contributor.authorGüçlü, Bülent
dc.contributor.authorElmacı, İlhan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:04:16Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:04:16Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationEfendioğlu, M., Başaran, R., Bayrak, Ö. F., Işık, N., Kaner, T., Şahin, F. ... Elmacı, İ. (2014). The role of a single nucleotide polymorphism of the matrix metalloproteinase-1 gene promoter region in invasion and prognosis of meningiomas. Turkish Neurosurgery, 24(5), 731-736. https://dx.doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.9823-13.1en_US
dc.identifier.issn1019-5149
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5137/1019-5149.JTN.9823-13.1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/4023
dc.descriptionWOS: 000343531700020en_US
dc.descriptionPubMed ID: 25269045en_US
dc.description.abstractAIM:The matrix metalloproteinase (MMP) enzyme family has been shown to be active in tumorigenesis and tumor progression. In this study, we analyzed the prevalence of a guanine insertion in the MMP-1 gene promoter region in meningiomas and its effect on invasion and prognosis. MATERIAL and METHODS: The study was performed with 33 meningioma patients. We also included 33 healthy patients in the study as a control group. The promoter area was amplified by polymerase chain reaction (PCR) following DNA isolation. The polymorphism was detected by restriction fragment length polymorphism (RFLP). RESULTS: According to the WHO classification of meningiomas, 87.9% of the affected patients were grade 1, and 12.1% were grade 2. In total, 72.7% of the meningioma patients (n=24) had at least one copy of the insertion (2G/1G or 2G/2G genotypes) and 27.3% (n=9) did not (1G/1G). There was no significant difference between the meningiorna and control groups according to genotype distribution. CONCLUSION: In this study, the polymorphism in the matrix metalloproteinase-1 gene promoter region did not have an effect on the initiation, growth and progression of meningioma.en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Matriks metalloproteinaz (MMP) enzim ailesinin tümör oluşumu ve progresyonunda etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada menenjiyomlarda matriks metalloproteinaz-1 geni promotor bölgesine guanin insersiyonunun prevalansı ve bunun invazyona ve prognoza etkisi araştırıldı. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 33 tane menenjiyomlu hasta ile yapıldı. Aynı zamanda 33 tane sağlıklı kişi de çalışmaya kontrol grubu olarak dahil edildi. DNA izolasyonundan sonra promotor bölge polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltıldı. Polimorfizm, restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi ile tesbit edildi. BULGULAR: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sınıflamasına göre hastaların %87,9’unda derece I, %12,1’inde derece II menenjiyoma saptandı. Menenjiyomlu hastaların %72,7’si (n=24) en az bir tane guanin insersiyonuna sahipti (2G/1G or 2G/2G genotipleri), ve %27,3’ ü (n=9) sahip değildi (1G/1G). Genotip dağılımına göre menenjiyomlarla kontrol grubu arasında bir fark yoktu. SONUÇ: Bu çalışmada menenjiyomlarda matriks metalloproteinaz-1 geni promotor bölgesindeki polimorfizmin, menenjiyomların başlamasınabüyümesine ve ilerlemesine etki etmediği izlenmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Neurosurgical Societyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeningiomaen_US
dc.subjectSingle Nucleotide Polymorphismen_US
dc.subjectSNPen_US
dc.subjectMMP-1en_US
dc.subjectInterstitial Collagenaseen_US
dc.subjectMatrix Metalloproteinaseen_US
dc.subjectMenenjiyomen_US
dc.subjectTek Nükleotid Polimorfizmien_US
dc.subjectSNPen_US
dc.subjectMMP-1en_US
dc.subjectMatriks Metalloproteinazen_US
dc.subjectİnterstisyel Kollajenazen_US
dc.titleThe role of a single nucleotide polymorphism of the matrix metalloproteinase-1 gene promoter region in invasion and prognosis of meningiomasen_US
dc.title.alternativeMenenjiyomlu hastalarda matriks metalloproteinaz-1 geni promotor bölgesi tek nükleotid polimorfizminin invazyon ve prognozdaki rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Neurosurgeryen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0001-9433-0307en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage731en_US
dc.identifier.endpage736en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5137/1019-5149.JTN.9823-13.1en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record