Show simple item record

dc.contributor.authorGüçlü, Metin
dc.contributor.authorCangül, Hakan
dc.contributor.authorErsoy, Canan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:03:42Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:03:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationGüçlü, M., Cangül, H. ve Ersoy, C. (2015). Strong similarities in Turkish and European patients diagnosed with APECED syndrome. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 19(3), 89-92. https://dx.doi.org/10.4274/tjem.2987en_US
dc.identifier.issn1301-2193
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tjem.2987
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3925
dc.descriptionWOS: 000362601700004en_US
dc.description.abstractPurpose: Autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED) is a rare autoimmune disease which is caused by mutations in the autoimmune regulator (AIRE) gene, mapping to 21q22.3. We aimed to evaluate AIRE gene mutations in patients with APECED syndrome and in their relatives. Material and Method: In this study, we investigated two patients with APECED syndrome and their families in terms of the AIRE gene mutation. We performed mutation analysis by sequencing all the 14 exons and the intron-exon boundaries of the AIRE gene on the DNA extracted from the peripheral blood in 12 cases. Results: Mutation analysis of AIRE gene showed that patient 1 was homozygous for the pathogenic mutation c.769C>T (p.R257X; g.8473C>T) which turns arginine coding codon 257 into a stop codon. Her father and all three sisters were heterozygous for this mutation, and no mutation was found in patient 2 and her family members. Discussion: However phenotypic manifestations of the disease vary largely, prompting the idea of other genetic and/or environmental factors contributing to clinical presentation of the disease. The R257X mutation in exon 6 has been discovered in 89% of the alleles of the Finnish patients with APECED, but is also the most frequent one in other ethnic groups. Although this mutation has been discovered in different ethnic groups, patients with R257X mutation have similar clinical findings. The significance of our cases arises from the fact that this mutation (R257X) is demonstrated in our ethnical group and geographical area for the first time.en_US
dc.description.abstractAmaç: Otoimmün poliendokrinopati-kandidiyazis-ektodermal displazi sendromu (APECED sendromu, OPS I) otoimmün regülatör genin (AIRE geni) 21q22.3 bölgesinde ortaya çıkan mutasyonun sebep olduğu nadir görülen bir otoimmün hastalıktır. Bu çalışmamızda APECED sendromlu iki hasta ile onların ailelerinde AIRE gen mutasyonunu araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada APECED sendromlu birer olgunun bulunduğu iki Türk ailede mutasyon varlığını araştırdık. Mutasyon analizini 12 olgunun periferik kanından ekstrakte edilen DNA üzerinde AIRE geninin 14 ekson ve intron–ekstron bağlanma bölgelerinin tamamının sekansı ile gerçekleştirdik. Bulgular: AIRE geninin analizi 1. hastada arginini kodlayan 257 kodonu sonlanma kodonuna çeviren patolojik c.769>T (p.R257X; g.8473C>T) homozigot mutasyon olduğunu gösterdi. Bu hastanın babası ve 3 kız kardeşi bu mutasyon açısından heterozigot iken, 2. hastada ve ailesinde herhangi bir mutasyon saptanmadı. Tartışma: Hastalığın fenotipik bulguları çok değişken olmakla birlikte, kliniğin ortaya çıkışında genetik ve/veya çevresel faktörlerin belirleyici olduğu düşünülmektedir. APECED sendromlu Finli olguların allellerinin %89’unda R257X mutasyonu ekson 6 üzerinde saptanmış, ayrıca diğer etnik gruplarda da en sık olarak bu mutasyon bulunmuştur. Çok farklı etnik gruplarda tanımlanmış olmasına karşın R257X mutasyon bulunan hastaların klinik bulguları benzerdir. Bizim olgularımızın önemi R257X mutasyonun bizim etnik grubumuzda ve coğrafik bölgemizde ilk kez gösterilmesinden kaynaklanmaktadır.en_US
dc.description.sponsorshipEU program EURAPS (IU, TI)en_US
dc.description.sponsorshipThe study was financially supported by the 6th framework EU program EURAPS (IU, TI).en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Publishingen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectApeceden_US
dc.subjectAPS Ien_US
dc.subjectHypoparathyroidismen_US
dc.subjectCandidiasisen_US
dc.subjectAIRE Geneen_US
dc.subjectOPS Ien_US
dc.subjectHipoparatiroidizmen_US
dc.subjectKandidiyazisen_US
dc.subjectAIRE Genien_US
dc.subjectOPS Ien_US
dc.subjectKandidiyazisen_US
dc.titleStrong similarities in Turkish and European patients diagnosed with APECED syndromeen_US
dc.title.alternativeAPECED sendromu tanısı konulan Türk ve Avrupalı hastalarda güçlü benzerlikleren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Endocrinology and Metabolismen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage89en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tjem.2987en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record