Show simple item record

dc.contributor.authorDoǧa Üstüner, Pelin
dc.contributor.authorBalevi, Ali
dc.contributor.authorÖzdemir, Mustafa
dc.contributor.authorOlmuşçelik, Oktay
dc.contributor.authorÜlfer, Gözde
dc.contributor.authorYiğitbaşı, Türkan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:03:38Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:03:38Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDoǧa Üstüner, P., Balevi, A., Özdemir, M., Olmuşçelik, O., Ülfer, G. ve Yiğitbaşı, T. (2018). The role of thiol/disulfide homeostasis in psoriasis: Can it be a new marker for inflammation? Turkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerology, 52(4), 120-125. https://dx.doi.org/10.4274/turkderm.62558en_US
dc.identifier.issn1019-214X
dc.identifier.issn1308-6294
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/turkderm.62558
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3913
dc.descriptionWOS: 000457043200002en_US
dc.description.abstractBackground and Design: Psoriasis vulgaris is a chronic, systemic, inflammatory disease presenting with oxidative stress and tissue inflammation. Thiol and disulfide levels have been shown to increase in inflammatory diseases as a marker of total oxidant status. To date, imbalances or abnormalities in thiol/disulfide homeostasis have been shown to have an etiopathogenetic role in a few dermatological diseases, such as seborrheic dermatitis, atopic dermatitis, alopecia areata, acute urticaria, and melasma. We aimed to investigate whether blood thiol and disulfide levels or thiol/disulfide ratios are increased in psoriasis vulgaris and to determine whether they can be used as a novel prognostic inflammatory marker. Materials and Methods: The blood levels of native thiol, total thiol and disulfide were analyzed in a total of 29 patients diagnosed with psoriasis vulgaris by biopsy and 30 healthy controls. Native-total thiol, disulfide-native thiol and disulfide-total thiol ratios were compared between the two groups. The correlation between these measurements and Psoriasis Area and Severity Index (PASI) values were also examined in patients with psoriasis. Results: The disulfide levels were higher in patients with psoriasis vulgaris compared to the control group (p=0.021; p<0.05), however, the levels of native thiol and total thiol as well as the ratios of disulfide/native thiol and disulfide/total thiol were similar in both groups (p>0.05). PASI scores were not significantly correlated with the levels of total and native thiol and disulfide/native thiol and disulfide/total thiol ratios (p>0.05). Conclusion: The increase in blood disulfide levels indicating a thiol/disulfide imbalance was significant in psoriasis vulgaris as a result of oxidative stress and tissue inflammation. However, the level of disulfide did not show a definite positive correlation with the severity of psoriasis measured using PASI.en_US
dc.description.abstractAmaç: Psoriazis vulgaris oksidatif stres ve dokuda enflamasyon ile seyreden kronik, sistemik enflamatuvar bir hastalıktır. Tiyol ve disülfit seviyelerinin total oksidan durumun bir belirteci olarak enflamatuvar hastalıklarda arttığı gösterilmiştir. Bugüne kadar, seboreik dermatit, atopik dermatit, alopesi areata, akut ürtiker ve melasma gibi birçok dermatolojik hastalıkta tiyol/disülfit homeostazındaki dengesizlik ya da anormalliklerin etiyopatogenetik rolü olduğu gösterilmiştir. Psoriazis vulgariste tiyol ve disülfit kan seviyelerinin ya da tiyol/disülfit oranlarının artışını araştırmak ve yeni prognostik enflamatuvar belirteç olarak kullanılabilirliğini belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Biyopsi ile tanı almış 29 psoriazis hastasındaki ve 30 sağlıklı kontrol grubunda natif tiyol, total tiyol ve disülfit kan seviyeleri araştırıldı. Natif-total tiyol, disülfit-natif tiyol ve disülfit-total tiyol oranları iki grup arasında karşılaştırıldı. Psoriazisli hastalarda bu ölçümler ve Psoriazis Alan ve Şiddet İndeks (PAŞİ) değerleri arasındaki korelasyonda incelendi. Bulgular: Psoriazisli hastalarda kontrol grubuna oranla disülfit seviyeleri daha yüksekti (p=0,021; p<0,05); ancak, natif tiyol ve total tiyol seviyeleri benzerdi, ayrıca disülfit/natif tiyol ve disülfit/total tiyol oranları da her iki grupta benzerdi (p>0,05). PAŞİ değerleri ile total tiyol, natif tiyol ölçümleri, disülfit/natif tiyol ve disülfit/total tiyol oranları arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Oksidatif stres ve doku enflamasyonunun bir sonucu olarak psoriazisde tiyol/disülfit dengesizliğini gösteren kan disülfit seviyelerindeki artış anlamlı bulundu. Ancak, disülfit miktarı PAŞİ kullanılarak ölçülen psoriazis şiddeti ile kesin pozitif bir korelasyon göstermemekteydi.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDeri Zührevi Hastalıklar Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHomeostasisen_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectPeroxiredoxinsen_US
dc.subjectPsoriasisen_US
dc.subjectSulfhydryl Compoundsen_US
dc.subjectHomeostazen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectPeroksiredoksinleren_US
dc.subjectPsoriazisen_US
dc.subjectSülfidril Bileşiklerien_US
dc.titleThe role of thiol/disulfide homeostasis in psoriasis: Can it be a new marker for inflammation?en_US
dc.title.alternativePsoriazis vulgarisli hastalarda tiyol/disülfit homeostazının rolü: Yeni bir enflamatuvar belirteç olabilir mi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkderm-Turkish Archives of Dermatology and Venerologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7885-0537en_US
dc.authorid0000-0001-5057-0405en_US
dc.authorid0000-0002-7022-913Xen_US
dc.authorid0000-0002-9815-1848en_US
dc.authorid0000-0003-2350-6381en_US
dc.authorid0000-0002-0675-1839en_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage120en_US
dc.identifier.endpage125en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/turkderm.62558en_US
dc.identifier.wosqualityQ4en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record