Show simple item record

dc.contributor.authorOnay, Tolga
dc.contributor.authorOrak, Mehmet Müfit
dc.contributor.authorOltulu, İsmail
dc.contributor.authorÇağırmaz, Talat
dc.contributor.authorGümüştaş, Seyit Ali
dc.contributor.authorBulut, Güven
dc.contributor.authorBekler, Halil İbrahim
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:03:37Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:03:37Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationOnay, T., Orak, M. M., Oltulu, İ., Çağırmaz, T., Gümüştaş, S. A., Bulut, G. ve Bekler, H. İ. (2015). Konservatif olarak tedavi edilen distal radius kırıklarında kemik mineral dansitesinin fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara etkisi. Türk Osteoporoz Dergisi, 21(2), 40-45. https://dx.doi.org/10.4274/tod.63825en_US
dc.identifier.issn2146-3816
dc.identifier.issn2147-2653
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4274/tod.63825
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3910
dc.descriptionWOS: 000409955700002en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, kapalı redüksiyon ve alçılama ile tedavi edilen distal radius kırıklarının, fonksiyonel ve radyografik sonuçları üzerine kemik mineral yoğunluğunun etkisini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Distal radius kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon ve kısa kol alçı ile tedavi edilen 52 hasta (21 erkek, 31 kadın, 31 sağ, 21 sol el bileği, ortalama yaş 63,4 (50-84)) çalışmaya alındı. Hastalar kemik mineral yoğunluğu ölçüm sonuçlarına göre düşük (grup 1, n=31) ve normal (grup 2, n=21) şeklinde gruplara ayrıldı. Gruplar iyileşme zamanı, son kontrollerin radyografik parametreleri ve Gartland-Werley fonksiyonel skorlarına göre karşılaştırıldı. Bulgular: Her iki grup kırık tipi, baskın taraf, cinsiyet dağılımı ve ortalama yaş bakımından homojendi (p=0,18; p=0,96, p=0,38 ve p=0,42). İki grup arasında radyal eğim kaybı (p=0,17), volar tilt kaybı (p=0,24) ve radyal kısalma miktarı (p=0,14) bakımından anlamlı farklılık yoktu. Aynı zamanda kaynama zamanı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p=0,87). Düşük kemik mineral yoğunluğu olanlarda fonksiyonel skorlar anlamlı düzeyde daha düşüktü (p=0,03) ve kemik mineral yoğunluğu ve fonksiyonel sonuçlar arasında anlamlı pozitif bir ilişki bulundu (r=0,29, p=0,04). Fonksiyonel skorlar ile radyal kısalma miktarı, radyal inklinasyon ve volar tilt kaybı arasında anlamlı ilişki yoktu (p=0,53, p=0,38, p=0,57). Sonuç: Bu çalışma konservatif olarak tedavi edilen distal radius kırıklarında daha düşük kemik mineral yoğunluğu değerlerinin kaynama zamanı ve redüksiyon kaybı gelişimi üzerine anlamlı etkisi olmadığını ancak fonksiyonel sonuçları olumsuz etkilediğini göstermiştir.en_US
dc.description.abstractObjective: This study was designed to evaluate the effect of bone mineral density on functional and radiographic results of distal radius fractures, which were treated with closed reduction and casting. Materials and Methods: Fifty-two patients [21 males, 31 females, 31 right, 21 left-wrist mean age: 63.4 years (range, 50-84)] who were treated with closed reduction and short arm casting due to fracture of distal radius were included in this study. Patients were divided into groups according to bone mineral density (BMD) measurement results as low (group 1, n=31) and normal (group 2, n=21). Groups were compared according to healing times, radiographic parameters of the last controls and Gartland-Werley functional scores. Results: The fracture type, dominant side, gender distribution and mean age were homogeneous in both group (p=0.18; p=0.96, p=0.38 and p=0.42). There were no significant differences in terms of loss of radial inclination (p=0.17), the volar tilt loss (p=0.24) and the amount of radial shortening (p=0.14) between two groups. There was also no significant difference between the groups in terms of time to union (p=0.87). Functional scores were significantly lower in group with low BMD (p=0.03) and a significant positive correlation was found between BMD and functional results (r=0.29, p=0.04). There was no significant correlation between functional scores and amount of shortening, loss of radial inclination and volar tilt (p=0.53, p=0.38 and p=0.57). Conclusion: This study showed that, lower BMD scores have no significant effect on healing time and loss of reduction of conservatively treated distal radius fractures, however affect adversely the functional results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDistal Radius Kırığıen_US
dc.subjectKemik Mineral Yoğunluğuen_US
dc.subjectKonservatif Tedavien_US
dc.subjectDistal Radius Fractureen_US
dc.subjectBone Mineral Densityen_US
dc.subjectConservative Treatmenten_US
dc.titleKonservatif olarak tedavi edilen distal radius kırıklarında kemik mineral dansitesinin fonksiyonel ve radyolojik sonuçlara etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of bone mineral density on functional and radiological results in conservatively treated distal radius fracturesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Osteoporoz Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage40en_US
dc.identifier.endpage45en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tod.63825en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record