Show simple item record

dc.contributor.authorKulaklı, Emrah
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:18:35Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKulaklı, E. (2017). Taşınmaz satışında hasarın geçişi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(29), 113-133.en_US
dc.identifier.issn1309-6826
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/379
dc.description.abstractSatış sözleşmesinde hasarın geçişi sorununa ulusal ve uluslararası birçok mevzuat farklı şekillerde yaklaşmıştır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ise konuyu, taşınır ve taşınmaz satışı olarak ikili bir ayrıma tâbi tutarak ele almıştır. Taşınmaz satışı özelinde taşınmazın tapuda tescili anında alıcıya teslimi ile teslimin tescilden sonraki bir zamanda yapılmasının kararlaştırıldığı haller, hasarın alıcıya geçişi hususunda farklı sonuçlar doğurmaktadır. İnceleme konumuzu, her iki ihtimale bağlı olarak taşınmaz satış sözleşmesinde hasarın alıcıya geçişi ve buna bağlı sonuçlar teşkil etmektedir. Bu bağlamda, öncelikle konumuzun temelini oluşturan "borç ilişkisinde hasar" ve "hasarın geçişi" kavramlarına değinilmiştir. Ardından taşınmaz satışında hasarın geçişine ilişkin kanunda yer alan genel ve istisnai düzenlemelere ilişkin açıklamalara ve düzenlemeye ilişkin eleştirilere yer verilmiştir. Sonuç kısmında ise öncelikle hasarın geçişine bağlı olarak doğan genel sonuçlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca hasara bağlı olarak birtakım yarar ve yükümlülüklerin alıcıya geçişine ilişkin açıklamalar yapılmış, mevzuatta yer alan dayanakları ile birlikte somut birtakım örneklendirmeler üzerinden bu hususa da ışık tutulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractMany national and international regulations have approached in various ways to the problem of passing of risk on sale contract of real estate. Turkish Code of Obligations, numbered 6098, handled the situation in two parts; sale of real estate and movable property. In sale of real estate, making decisions about delivering the real estate to buyer while it's registered on title deed or having the delivery done after the registration process, create different results on passing of risk to the buyer. Our subject of study is passing of risk to the buyer on sale contract of real estate and consequences of it on both possibilities. In this context, first, concepts of "risk on debt relationship" and "passing of risk" are mentioned. Then, critiques about general and exceptional arrangements in the law about passing of risk on sale of real estate and their explanations are given place to. Conclusion part lays emphasis on general consequences of passing of risk. Also it is tried to sort this situation out through definitions made about transfer of some benefits and obligations to the buyer regarding the risk, and some tangible exemplifications based on regulations.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHasaren_US
dc.subjectHasarın Geçişien_US
dc.subjectTürk Borçlar Kanunuen_US
dc.subjectTaşınmaz Satışıen_US
dc.subjectYararen_US
dc.subjectYükümlülüken_US
dc.subjectRisken_US
dc.subjectPassing of Risken_US
dc.subjectTurkish Code of Obligationsen_US
dc.subjectSale of Real Estate Saleen_US
dc.subjectBenefiten_US
dc.subjectObligationen_US
dc.titleTaşınmaz satışında hasarın geçişien_US
dc.title.alternativePassing of risk on sale of real estateen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTürkiye Adalet Akademisi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-4867-2629en_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage113en_US
dc.identifier.endpage133en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record