Show simple item record

dc.contributor.authorÇağatay, Halil Hüseyin
dc.contributor.authorEkinci, Metin
dc.contributor.authorGökçe, Gökçen
dc.contributor.authorOdabaşı, Mahmut
dc.contributor.authorDaraman, Özlem
dc.contributor.authorYazar, Zeliha
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T20:01:43Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T20:01:43Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationÇağatay, H. H., Ekinci, M., Gökçe, G., Odabaşı, M., Daraman, Ö. ve Yazar, Z. (2015). Clinical outcomes of phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with high myopia. Medical Journal of Bakirkoy, 11(1), 13-16. https://dx.doi.org/10.5350/BTDMJB201511104en_US
dc.identifier.issn1305-9319
dc.identifier.issn1305-9327
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5350/BTDMJB201511104
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/3415
dc.descriptionWOS: 000364167600004en_US
dc.description.abstractObjective: To evaluate the clinical outcomes of phacoemulsification and intraocular lens (IOL) implantation in eyes with high myopia. Material and Methods: This retrospective study included 52 eyes of 35 patients with an axial length greater than 26 mm who had undergone phacoemulsification and IOL implantation surgery. Patients who had ocular pathologies other than high myopia and cataract were excluded from this study. All patients' charts were reviewed, and preoperative and postoperative best corrected visual acuity (BCVA), refraction error values, and complications were recorded. Results: The mean age of the patients was 58.06 +/- 15.46 years (range 27 to 80 years), and the mean follow up time was 8.44 +/- 3.62 months. The mean preoperatively myopia was -10.94 +/- 4.75 diopters (D), mean axial length was 28.14 +/- 1.72 mm and the mean BCVA was 0.84 +/- 0.4 logMAR. Intraoperative vitreous loss occurred in two (3.85%) eyes, and a posterior chamber IOL was implanted in the sulcus in these cases. In 8 (15.4%) eyes, peripheral retinal degenerations detected and these patients underwent prophylactic argon laser treatment preoperatively. The mean postoperative spheric value was -0,26 +/- 1.51 D and, the mean BCVA was 0.24 +/- 0.24 logMAR. There was a significant decrease in the myopia values (Wilcoxon testi p<0.001) and a significant increase in the BCVA (Wilcoxon testi p<0.001). During the follow up time, no posterior segment complications were detected. Conclusion: Phacoemulsification surgery is a safe and effective method with successful anatomical and functional outcomes in patients with high myopia. Detailed retinal examinations and prophylactic laser photocoagulation applications decrease retinal complication rates.en_US
dc.description.abstractAmaç: Yüksek miyop hastalarda fakoemulsifikasyon ve intraokuler lens implantasyon cerrahisinin klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya katarakt nedeniyle fakoemulsifikasyon ve intraokuler lens implantasyonu cerrahisi uygulanan, aksiyel uzunluğu 26 mm’den fazla olan 35 hastanın 52 gözü dahil edildi. Katarakt ve yüksek miyopi dışında başka bir okuler patolojisi olan hastalar çalışma kapsamı dışında bırakıldı. Hastalara ait dosyalar taranarak, ameliyat öncesi ve sonrası en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), refraksiyon kusurları ve komplikasyonlar kayıt edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşı 58.06±15.46 yıl (27-80 yıl) ve ortalama takip süresi 8.44±3.62 ay idi. Ortalama preoperatif miyopi -10.94±4.75 diyoptri (D), ortalama aksiyel uzunluğu 28.14±1.72 mm ve ortalama EİDGK 0.84±0.4 logMAR idi. İntraoperatif vitreus kaybı iki hastada (3.85%) saptandı ve bu hastalara, arka kamara lensi sulkusa implante edildi. Periferik retina dejenerasyonları saptanan 8 göze (15.4%) preoperatif profilaktik argon lazer uygulaması yapıldı. Ortalama postoperatif sferik değer -0.26±1.51 D ve ortalama EİDGK 0.24±0.24 logMAR idi. Miyopi değerinde istatistiksel anlamlı düşüş (Wilcoxon testi p<0.001) ve EİDGK değerinde istatistiksel anlamlı artış (Wilcoxon testi p<0.001) saptandı. Sonuç: Yüksek miyop hastalarda fakoemulsifikasyon cerrahisi anatomik ve fonksiyonel olarak başarılı sonuçları ile güvenli ve etkili bir yöntemdir. Detaylı retina muayenesi ve profilaktik uygulanan fotokoagulasyon işlemi retinal komplikasyonların oranının azaltılmasını sağlayabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Publishing Houseen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPhacoemulsificationen_US
dc.subjectIntraocular Lens Implantationen_US
dc.subjectMyopiaen_US
dc.subjectFakoemulsifikasyonen_US
dc.subjectİntraoküler Lens İmplantasyonuen_US
dc.subjectMiyopen_US
dc.titleClinical outcomes of phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with high myopiaen_US
dc.title.alternativeYüksek miyop hastalarda fakoemulsifikasyon ve intraokuler lens implantasyonun klinik sonuçlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMedical Journal of Bakirkoyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-6408-2709en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage13en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5350/BTDMJB201511104en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record