Now showing items 21-37 of 37

  • 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında işçinin çalışmaktan kaçınma hakkı 

   Doğu, Doğan Can (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, uluslararası mevzuat hükümleri dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizde düzenlenen ilk bağımsız kanun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Kanun ile işyerlerinde ...
  • Türk Hukukunda yoksulluk nafakası 

   Kartal, Nagihan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Türk Hukukunda evlilik birliğinin getirdiği yükümlülüklerden biri de eşler arasındaki nafaka yükümlülüğüdür. Kanun koyucu ahlaki ve sosyal düşüncelerin etkisiyle Türk Medeni Kanunun 175. maddesinde düzenlediği yoksulluk ...
  • Medeni Usul Hukukunda adil yargılanma hakkının bir ögesi olarak yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması 

   Göktaş, Ayşe Büşra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Yargılamaların nihai amacı adaleti sağlamaktır. Adaleti sağlamak kadar önemli olan bir diğer husus da adaletin gecikmeden sağlanmasıdır. Bu kapsamda tezin konusunu "Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkının Bir Ögesi ...
  • 4857 sayılı İş Kanunu'nda müteselsil sorumluluk halleri 

   Alkılıç Balcı, Hilal (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   İş Kanunu'nda düzenlenen asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, işyeri devri ve iş sözleşmesinin devri hukuki nitelikleri itibariyle üçlü iş ilişkileridir. Esneklik temelli tipik istihdam ilişkilerinde, ...
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yüklenicinin ayıptan doğan sorumluluğu 

   Gül, Tuğba (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yüklenici, taahhüt ettiği yapıyı sözleşmede kararlaştırılan ve dürüstlük kuralının gerektirdiği niteliklere uygun şekilde meydana getirmek ve arsa sahibine teslim etmekle yükümlüdür. ...
  • 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yabancılık unsuru 

   İldan, Merve (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Yabancılık unsuru, milletlerarası özel hukuku özel hukukun diğer alt dallarından ayıran ve aslında onun bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasına sebep olan unsurdur. Bir ilişki yabancılık unsuru taşıyorsa milletlerarası özel ...
  • Sebepsiz zenginleşmede iade borcunun türleri ve iadenin kapsamı 

   Budak, Muhammed Alparslan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan ve borcun kaynaklarından biri olan sebepsiz zenginleşme kurumunu değerlendirdik. İade borcunun türleri ve iadenin kapsamı bakımından bir incelemede bulunduk. Sebepsiz zenginleşmenin ...
  • Devletin mirasçılığı 

   Öncülokur, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmamız İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Üzerinde çalıştığımız tezin konusu ''Devletin Mirasçılığı'' dır. Tez çalışmamızda Türk Medeni Kanunu etrafında ...
  • İcra hukukunda süresiz şikayet sebepleri 

   Boztosun, Esma Hande (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Cüz'i icradaki takiplerin tamamında ve neredeyse her aşamasında icra dairesinin yapmış olduğu işlemlerin düzeltilmesi, iptali, yapılmayan veya sebepsiz sürüncemede bırakılan bir işlemin tesis edilmesi için karşımıza çıkan ...
  • Tek satıcının rekabet etme yasağı 

   Yiğitbaşı, Beyza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tek satıcılık sözleşmeleri, kanunen düzenlenmiş bir sözleşme olmasa da, üretilen bir ürünün geniş kitlelere ulaştırılması amacının gerçekleştirilmesi için sıklıkla kullanılan bir sözleşme tipidir. Sağlayıcı ile tek satıcı ...
  • Hukuk muhakemeleri kanununda süreler, eski hale getirme ve adli tatil 

   Yazar, Gökçe (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Hukuk ve ceza yargılamasında tarafların yapacağı işlemler genel olarak sürelere bağlanmıştır. Mevzuatta belirtilen süreler ise zamanaşımı veya hak düşürücü süre olarak sınıflanmakta olup işlemler, belirlenen sürelerde ...
  • İnternet bankacılığında bankaların özen yükümlülüğü 

   Kara, Uğur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Teknolojik gelişmelerin hızla artması sonucu internet teknolojisi, buna bağlı olarak bankacılık alanında da internet bankacılığı tüm dünyada yaygın bir kullanıma kavuşmuştur. İnternet bankacılığı kullanan banka müşterilerinin ...
  • Tebligat kanunu çerçevesinde elektronik tebligat 

   İleri, İrem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tebligat, hukuki işlemlerin yetkili merciler tarafından kanunlarda belirtilen usullere uygun olarak ilgilisine (muhatap ya da muhatap yerine kabule yetkili kişilere) elektronik ortam dahil olmak üzere yazı ya da ilan yoluyla ...
  • Veri koruma görevlisi 

   Keskinkılıç, Gamze Nur (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kişisel verilerin korunmasına duyulan ihtiyacın artmasına sebep olmuş ve bu durum mevcut veri koruma kurallarının güncellenmesini ve veri koruma hukukunda birtakım yenilikler ...
  • Adi ortaklıkta alt katılım 

   İpşir, Gizem (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Bir adi ortaklık türü olan ve iç ortaklık şeklinde yapılanan alt katılım ortaklığı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 632. maddesinin ikinci fıkrasında ortakların rızası olmaksızın gerçekleşen pay devri ile aynı cümle ...
  • Ticari işletmenin devrinde borçların intikali 

   Karakuş, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Ticari işletmenin devri kurumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla birlikte değişikliğe uğramıştır. TTK m. 11/3'de, ticari işletmenin malvarlığının ayrı ayrı tasarruf işlemine ihtiyaç olmaksızın devir sözleşmesiyle bir bütün ...
  • Birleşme-devralma işlemleri çerçevesinde "due diligence ve engagement letter" 

   Çek, Merve (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Küreselleşme akımı, günümüzde internet ve teknolojinin yaygın kullanımı ile birlikte maksimum seviyeye ulaşmıştır. Alım-satım, birleşme-devralma, distribütörlük, kiralama (leasing) gibi ve hatta isimsiz birçok yeni sözleşmenin ...