Now showing items 1-20 of 32

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu 

   Mısırlı, Emirhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade ...
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında doğrudan soru yöneltme 

   Yılmaz, Zehra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın konusunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesinde yer alan doğrudan soru yöneltme faaliyeti oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki en önemli sebep, doğrudan soru yöneltme faaliyetinin; ...
  • 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu 107. maddesi çerçevesinde piyasa dolandırıcılığı suçu 

   Paşaoğlu Köroğlu, Duygu; Alan Akcan, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırımcılar borsada çeşitli tekniklerle işlem gerçekleştirmektedirler. Özellikle bir sermaye piyasası aracının fiyatını belirlemeye yönelik aldatıcı işlemler, piyasanın etkin şekilde ...
  • Adli kontrole karar süreci 

   Ünal, Haluk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Adli kontrol, temel hak ve özgürlüklere ağır bir müdahalede bulunan tutuklamaya karşı alternatif bir koruma tedbiri türü olarak ortaya çıkmıştır. Adli kontrol bir koruma tedbiri olarak ceza muhakemesi sistemimize, 5271 ...
  • Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci ve sürecin özel hukuk alanına etkileri 

   Karaman, Kaan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Köyden kente yaşanan büyük göçlerin etkisi ile beraber ülkemizde plansız ve çarpık kentleşme yaşanmıştır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki yapılaşma faaliyetleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilememiştir. ...
  • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ışığında makul tutukluluk süresi 

   Horzum, Selçuk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Tutuklama belirli koşullar altında ve 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 ve devamı maddelerinde ele alınan sıkı şekil şartlarına bağlanmış, geçici olarak uygulanması gereken bir tedbir niteliğindedir. Tutuklama ...
  • Avukatın Ceza Hukuku ve Disiplin Hukuku sorumluluğu 

   Oruçgüney, Ömür (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Hukuk sistemimizde avukatlar; bireylerin hukuksal sorunlarının çözümünde görev almakta, yargının kurucu bir ögesi olan bağımsız savunma makamını temsil etmekte ve hukuk kurallarının herkese eşit ve adil şekilde uygulanmasını ...
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 

   Kaya, Durmuş Ali (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Banka ve kredi kartları, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların, günlük market alışverişinden tutun da büyük ticaret hacimli alışverişlere kadar birçok alanda hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. ...
  • Çocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103 

   Herkesecan, Gürol (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   İçeriği itibariyle diğer suç tiplerinden farklılaşan çocukların cinsel istismarı suçu, sonuçları itibariyle yalnızca bir hukuk konusu değil, aynı zamanda başta sosyoloji olmak üzere pek çok alanı ilgilendiren bir konudur. ...
  • Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali (TCK Md.103/2) 

   Küskü, Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ülkemizde işlenen ve toplumda en çok tepki gösterilen, kanun koyucunun da ağır ceza yaptırımları düzenleyerek bu husustaki tepkisini ortaya koyduğu suçlardan biri çocukların cinsel istismarı suçudur. Bu tezde çocukların ...
  • Danıştay kararları ışığında idari işlemin yetki unsuru 

   Ortak, Yücel (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İdarenin, kamu hizmetlerine yönelik ve kamu gücüne dayalı olarak, yeni bir hukuki durum yaratması, mevcut hukuki durumu değiştirmesi ya da ortadan kaldırması şeklinde tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirmiş olduğu ...
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m. 170/1) 

   Egemenoğlu, Alaaddin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   En eski zamanlardan günümüze kadar toplum düzenine aykırı fiillerin ihlalinin önlenmesi için ihlal eden kişiye ceza verildiği görülmektedir. Devletin emirler ve yasaklar neticesinde öngördüğü yaptırımlarla toplumun düzen ...
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265) 

   Gültekin, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan ...
  • Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları 

   Üzümçeker, Ayfer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gümrük idaresi ile yükümlüler arasında gümrük mevzuatında düzenlenen konular üzerine çatışma çıkması, gümrük uyuşmazlığı olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 2'nci maddesine göre gümrük vergileri VUK ...
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK m.154 ) 

   Bölek, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı Türk hukukunda çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlemelere yer verilmiştir. Burada TCK 154 ...
  • İcra ve İflas Hukukunda tazminatlar 

   Durul, Hasan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmamızın konusu İcra ve İflas Kanununda düzenlenenler tazminatlardır. Yürürlükte bulunan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun içerisinde "tazminat" kelimesi otuz yedi defa kullanılmıştır. Bu kullanımlardan yirmi altı tanesi ...
  • İdari işlemin kaldırılması ve geri alınması 

   Yumuşak, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İdari makamlar, "idari işlemler" yoluyla irade açıklaması yapmaktadır. İdari işlemin, idari makamlar tarafından sona erdirilmesi yine idari işlemler yoluyla olmaktadır. Bu yetki, "İdari İşlemin kaldırılması" ve "İdari ...
  • İdari işlemlerde amaç unsuru ve hukuka aykırılık halleri 

   Bilici, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İdare, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken çeşitli hukuksal işlem ve eylemlerde bulunur. İdarenin işlem ve eylemleri, idare adına, yasal sınırlar içinde, kamu görevlileri eliyle yerine getirilir. Hukuk ...
  • İdari yargıda iptal davası açma süresi 

   Özçal, Ekrem Rıza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Demokratik hukuk devletinin gereği olarak ülkemizde idarenin eylemlerine ve kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bireyler ve kurumlar, hak arama hürriyetleri kapsamında belli bir süre içerisinde idareye karşı dava açma ...
  • İdari yargının görev alanı 

   Aydın, Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Türk İdari yargısında görev konulu bu çalışma ile usul kurallarından olan ve yargı yerlerince re'sen incelenmesi gereken konuların başında gelen görev konusu hakkında inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Her ülkede farklı ...