Now showing items 23-35 of 35

  • Mecelle'de vefaen satış sözleşmesi 

   Şahin, Abdullah Musab (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kredi temin etmek maksadıyla ortaya çıkan vefaen satış sözleşmesi hukuk tarihinin en tartışmalı konularından biridir. Bu sözleşmeye yönelik ileri sürülen farklı hukuki nitelendirmeler sebebiyle uygulanacak hükümler konusunda ...
  • Meşruiyetin kaynağı olarak milli iradenin değeri 

   Bozkurt, Batuhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmada millet iradesinin yasal meşruiyetin temelini teşkil edip edemeyeceği sorunu ele alınmaktadır. Çoğunluğun iradesinden doğan yasaların meşru olup olmayacağı, şayet bu soruya verilecek cevap olumsuz ise meşruiyetin ...
  • Resmi belgede sahtecilik suçu 

   Demir, Muhammet Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Geçmişten günümüze, toplumsal düzenin sağlanması adına, düzeni sarsan veya sarsma ihtimali bulunan aykırı davranışların önlenmesi ve bu davranışları sergileyenlere yaptırım uygulanması ceza hukukunun temel amaçlarından ...
  • Türk Ceza Hukuku'nda işkence suçu 

   Akkuzu, Nafiz (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İşkence, geçmişten günümüze kadar uygulanan en utanç verici insan hakları ihlallerinin başında gelmektedir. İşkenceyi kısaca tanımlayacak olursak; bir kişiye karşı maddi ve manevi olarak acı ve ızdırap veren eylemlerde ...
  • Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçu 

   Muş, Muhammet Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesinde düzenlenen çocuk düşürtme suçunun unsurları hakkında doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. Bu tez, Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçuyla korunmak istenen hukuksal yararın ne ...
  • Türk hukukunda acele kamulaştırma usulü ve yargısal denetimi 

   Öztürk, Hanife Ebru (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı, Anayasa'da yer alan temel haklardan biridir. Mülkiyet hakkı ancak Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak, hakkın özüne dokunulmaksızın ve kanunla sınırlanabilir. Bu hakkın sadece ...
  • Türk vergi hukukunda zamanaşımı 

   Akpınar, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Zamanaşımı, kanunda belirlenen sürenin geçmesi sonucunda bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak, bir hak veya yetkiyi kaybetmek olarak ifade edilmektedir. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da kamu ...
  • Vergi icra hukukunda ödeme emri 

   Özer, Murat (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devlet, yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerini sunabilmesi ve bu hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmesi amacıyla, gelir elde etmek ve alacaklarını da tahsil etmek zorundadır. Devlet, kamu alacaklarını vaktinde tahsil ...
  • Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin bireysel başvuru yoluyla korunması 

   Solak, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ulusal bir başvuru yolu olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren temel hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'de önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Tezde, yabancıların ...
  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK M. 98) 

   Yılmaz, Erkam (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızın konusu olan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 sayılı TCK'nın 98'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye hal ve koşulların elverdiği ölçüde ...
  • Yasa-üstü insan ve hukuk karşısında konumlandırılması 

   Eryiğit, Abdullah (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Günümüzde sıradan bir vatandaşın yaşamı neredeyse bütünüyle yasalar tarafından düzenlenmiştir. Olağan akışında insan ömrü yasanın gölgesi altında tamamlanır. Fakat yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. ...
  • Yasa-üstü insan ve hukuk karşısında konumlandırılması 

   Eryiğit, Abdullah (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Günümüzde sıradan bir vatandaşın yaşamı neredeyse bütünüyle yasalar tarafından düzenlenmiştir. Olağan akışında insan ömrü yasanın gölgesi altında tamamlanır. Fakat yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. ...
  • Yaşam hakkı bakımından devletin usuli yükümlülükleri 

   Marangoz, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tez çalışmamızda ele alacağımız husus; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. maddede bulunan yaşam hakkı bakımından devletin usul yükümlülüklerini incelemek ve hukukumuzda uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmamızda ...