Now showing items 13-32 of 35

  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m. 170/1) 

   Egemenoğlu, Alaaddin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   En eski zamanlardan günümüze kadar toplum düzenine aykırı fiillerin ihlalinin önlenmesi için ihlal eden kişiye ceza verildiği görülmektedir. Devletin emirler ve yasaklar neticesinde öngördüğü yaptırımlarla toplumun düzen ...
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265) 

   Gültekin, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan ...
  • Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları 

   Üzümçeker, Ayfer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Gümrük idaresi ile yükümlüler arasında gümrük mevzuatında düzenlenen konular üzerine çatışma çıkması, gümrük uyuşmazlığı olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 2'nci maddesine göre gümrük vergileri VUK ...
  • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK m.154 ) 

   Bölek, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı Türk hukukunda çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlemelere yer verilmiştir. Burada TCK 154 ...
  • İcra ve İflas Hukukunda tazminatlar 

   Durul, Hasan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmamızın konusu İcra ve İflas Kanununda düzenlenenler tazminatlardır. Yürürlükte bulunan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun içerisinde "tazminat" kelimesi otuz yedi defa kullanılmıştır. Bu kullanımlardan yirmi altı tanesi ...
  • İdari işlemin kaldırılması ve geri alınması 

   Yumuşak, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   İdari makamlar, "idari işlemler" yoluyla irade açıklaması yapmaktadır. İdari işlemin, idari makamlar tarafından sona erdirilmesi yine idari işlemler yoluyla olmaktadır. Bu yetki, "İdari İşlemin kaldırılması" ve "İdari ...
  • İdari işlemlerde amaç unsuru ve hukuka aykırılık halleri 

   Bilici, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   İdare, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken çeşitli hukuksal işlem ve eylemlerde bulunur. İdarenin işlem ve eylemleri, idare adına, yasal sınırlar içinde, kamu görevlileri eliyle yerine getirilir. Hukuk ...
  • İdari yargıda iptal davası açma süresi 

   Özçal, Ekrem Rıza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Demokratik hukuk devletinin gereği olarak ülkemizde idarenin eylemlerine ve kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bireyler ve kurumlar, hak arama hürriyetleri kapsamında belli bir süre içerisinde idareye karşı dava açma ...
  • İdari yargının görev alanı 

   Aydın, Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   Türk İdari yargısında görev konulu bu çalışma ile usul kurallarından olan ve yargı yerlerince re'sen incelenmesi gereken konuların başında gelen görev konusu hakkında inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Her ülkede farklı ...
  • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

   Cirit, Muzaffer Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan "Özel Hayatın Gizliliği" ve 22. maddesi ile güvence altına alınan "Haberleşme Hürriyeti" yalnızca kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalardan biri ...
  • Mecelle'de vefaen satış sözleşmesi 

   Şahin, Abdullah Musab (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Kredi temin etmek maksadıyla ortaya çıkan vefaen satış sözleşmesi hukuk tarihinin en tartışmalı konularından biridir. Bu sözleşmeye yönelik ileri sürülen farklı hukuki nitelendirmeler sebebiyle uygulanacak hükümler konusunda ...
  • Meşruiyetin kaynağı olarak milli iradenin değeri 

   Bozkurt, Batuhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmada millet iradesinin yasal meşruiyetin temelini teşkil edip edemeyeceği sorunu ele alınmaktadır. Çoğunluğun iradesinden doğan yasaların meşru olup olmayacağı, şayet bu soruya verilecek cevap olumsuz ise meşruiyetin ...
  • Resmi belgede sahtecilik suçu 

   Demir, Muhammet Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Geçmişten günümüze, toplumsal düzenin sağlanması adına, düzeni sarsan veya sarsma ihtimali bulunan aykırı davranışların önlenmesi ve bu davranışları sergileyenlere yaptırım uygulanması ceza hukukunun temel amaçlarından ...
  • Türk Ceza Hukuku'nda işkence suçu 

   Akkuzu, Nafiz (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İşkence, geçmişten günümüze kadar uygulanan en utanç verici insan hakları ihlallerinin başında gelmektedir. İşkenceyi kısaca tanımlayacak olursak; bir kişiye karşı maddi ve manevi olarak acı ve ızdırap veren eylemlerde ...
  • Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçu 

   Muş, Muhammet Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesinde düzenlenen çocuk düşürtme suçunun unsurları hakkında doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. Bu tez, Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçuyla korunmak istenen hukuksal yararın ne ...
  • Türk hukukunda acele kamulaştırma usulü ve yargısal denetimi 

   Öztürk, Hanife Ebru (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı, Anayasa'da yer alan temel haklardan biridir. Mülkiyet hakkı ancak Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak, hakkın özüne dokunulmaksızın ve kanunla sınırlanabilir. Bu hakkın sadece ...
  • Türk vergi hukukunda zamanaşımı 

   Akpınar, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Zamanaşımı, kanunda belirlenen sürenin geçmesi sonucunda bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak, bir hak veya yetkiyi kaybetmek olarak ifade edilmektedir. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi vergi hukukunda da kamu ...
  • Vergi icra hukukunda ödeme emri 

   Özer, Murat (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Devlet, yükümlü bulunduğu kamu hizmetlerini sunabilmesi ve bu hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmesi amacıyla, gelir elde etmek ve alacaklarını da tahsil etmek zorundadır. Devlet, kamu alacaklarını vaktinde tahsil ...
  • Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin bireysel başvuru yoluyla korunması 

   Solak, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ulusal bir başvuru yolu olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren temel hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'de önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Tezde, yabancıların ...
  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK M. 98) 

   Yılmaz, Erkam (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızın konusu olan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 sayılı TCK'nın 98'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye hal ve koşulların elverdiği ölçüde ...