Now showing items 21-34 of 34

  • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK M. 98) 

   Yılmaz, Erkam (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Çalışmamızın konusu olan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 sayılı TCK'nın 98'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye hal ve koşulların elverdiği ölçüde ...
  • Türk hukukunda acele kamulaştırma usulü ve yargısal denetimi 

   Öztürk, Hanife Ebru (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Mülkiyet hakkı, Anayasa'da yer alan temel haklardan biridir. Mülkiyet hakkı ancak Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak, hakkın özüne dokunulmaksızın ve kanunla sınırlanabilir. Bu hakkın sadece ...
  • Görevi yaptırmamak için direnme suçu (TCK M. 265) 

   Gültekin, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu incelenmektedir. Teze konu suçun özellikle bileşik suç olması nedeniyle teoride ve uygulamada karşılaşılan ...
  • Yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin bireysel başvuru yoluyla korunması 

   Solak, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ulusal bir başvuru yolu olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, yürürlüğe girdiği 2012 yılından itibaren temel hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'de önemli ilerlemelere vesile olmuştur. Tezde, yabancıların ...
  • Çocukların cinsel istismarı suçunun nitelikli hali (TCK Md.103/2) 

   Küskü, Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Ülkemizde işlenen ve toplumda en çok tepki gösterilen, kanun koyucunun da ağır ceza yaptırımları düzenleyerek bu husustaki tepkisini ortaya koyduğu suçlardan biri çocukların cinsel istismarı suçudur. Bu tezde çocukların ...
  • Çocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103 

   Herkesecan, Gürol (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   İçeriği itibariyle diğer suç tiplerinden farklılaşan çocukların cinsel istismarı suçu, sonuçları itibariyle yalnızca bir hukuk konusu değil, aynı zamanda başta sosyoloji olmak üzere pek çok alanı ilgilendiren bir konudur. ...
  • Yasa-üstü insan ve hukuk karşısında konumlandırılması 

   Eryiğit, Abdullah (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Günümüzde sıradan bir vatandaşın yaşamı neredeyse bütünüyle yasalar tarafından düzenlenmiştir. Olağan akışında insan ömrü yasanın gölgesi altında tamamlanır. Fakat yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. ...
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında doğrudan soru yöneltme 

   Yılmaz, Zehra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın konusunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesinde yer alan doğrudan soru yöneltme faaliyeti oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki en önemli sebep, doğrudan soru yöneltme faaliyetinin; ...
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu 

   Mısırlı, Emirhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade ...
  • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu 

   Kaya, Durmuş Ali (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Banka ve kredi kartları, kullanımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte insanların, günlük market alışverişinden tutun da büyük ticaret hacimli alışverişlere kadar birçok alanda hayatın vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. ...
  • Meşruiyetin kaynağı olarak milli iradenin değeri 

   Bozkurt, Batuhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmada millet iradesinin yasal meşruiyetin temelini teşkil edip edemeyeceği sorunu ele alınmaktadır. Çoğunluğun iradesinden doğan yasaların meşru olup olmayacağı, şayet bu soruya verilecek cevap olumsuz ise meşruiyetin ...
  • Yaşam hakkı bakımından devletin usuli yükümlülükleri 

   Marangoz, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tez çalışmamızda ele alacağımız husus; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. maddede bulunan yaşam hakkı bakımından devletin usul yükümlülüklerini incelemek ve hukukumuzda uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Çalışmamızda ...
  • İcra ve İflas Hukukunda tazminatlar 

   Durul, Hasan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Çalışmamızın konusu İcra ve İflas Kanununda düzenlenenler tazminatlardır. Yürürlükte bulunan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun içerisinde "tazminat" kelimesi otuz yedi defa kullanılmıştır. Bu kullanımlardan yirmi altı tanesi ...
  • Banka ve kredi kartlarının usulsüz kullanımı (TCK. 245/1) 

   Bakkaloğlu, Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tarihin ilk dönemlerinde küçük topluluklar halinde yaşayan insanların ilerleyen süreçte bir araya gelmeleri ve toplum bilinciyle hareket etmeleri birçok teori ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu teorilerden bağımsız olarak ...