Recent Submissions

 • Gümrük vergisi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları 

  Üzümçeker, Ayfer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Gümrük idaresi ile yükümlüler arasında gümrük mevzuatında düzenlenen konular üzerine çatışma çıkması, gümrük uyuşmazlığı olarak adlandırılmaktadır. Vergi Usul Kanunu (VUK)'nun 2'nci maddesine göre gümrük vergileri VUK ...
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (TCK m.154 ) 

  Bölek, Fatih (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Mülkiyet hakkı Türk hukukunda çeşitli kanunlarla koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda malvarlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlemelere yer verilmiştir. Burada TCK 154 ...
 • Danıştay kararları ışığında idari işlemin yetki unsuru 

  Ortak, Yücel (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  İdarenin, kamu hizmetlerine yönelik ve kamu gücüne dayalı olarak, yeni bir hukuki durum yaratması, mevcut hukuki durumu değiştirmesi ya da ortadan kaldırması şeklinde tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirmiş olduğu ...
 • Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (TCK M. 98) 

  Yılmaz, Erkam (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Çalışmamızın konusu olan yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu 5237 sayılı TCK'nın 98'inci maddesinde düzenlenmiştir. Kendini idare edemeyecek durumda olan kişiye hal ve koşulların elverdiği ölçüde ...
 • Türk hukukunda acele kamulaştırma usulü ve yargısal denetimi 

  Öztürk, Hanife Ebru (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Mülkiyet hakkı, Anayasa'da yer alan temel haklardan biridir. Mülkiyet hakkı ancak Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere dayanarak, hakkın özüne dokunulmaksızın ve kanunla sınırlanabilir. Bu hakkın sadece ...
 • Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararları ışığında makul tutukluluk süresi 

  Horzum, Selçuk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Tutuklama belirli koşullar altında ve 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 ve devamı maddelerinde ele alınan sıkı şekil şartlarına bağlanmış, geçici olarak uygulanması gereken bir tedbir niteliğindedir. Tutuklama ...
 • Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçu 

  Muş, Muhammet Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesinde düzenlenen çocuk düşürtme suçunun unsurları hakkında doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. Bu tez, Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçuyla korunmak istenen hukuksal yararın ne ...
 • İdari işlemin kaldırılması ve geri alınması 

  Yumuşak, Hakan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  İdari makamlar, "idari işlemler" yoluyla irade açıklaması yapmaktadır. İdari işlemin, idari makamlar tarafından sona erdirilmesi yine idari işlemler yoluyla olmaktadır. Bu yetki, "İdari İşlemin kaldırılması" ve "İdari ...
 • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

  Cirit, Muzaffer Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan "Özel Hayatın Gizliliği" ve 22. maddesi ile güvence altına alınan "Haberleşme Hürriyeti" yalnızca kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalardan biri ...
 • Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci ve sürecin özel hukuk alanına etkileri 

  Karaman, Kaan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Köyden kente yaşanan büyük göçlerin etkisi ile beraber ülkemizde plansız ve çarpık kentleşme yaşanmıştır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki yapılaşma faaliyetleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilememiştir. ...
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m. 170/1) 

  Egemenoğlu, Alaaddin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  En eski zamanlardan günümüze kadar toplum düzenine aykırı fiillerin ihlalinin önlenmesi için ihlal eden kişiye ceza verildiği görülmektedir. Devletin emirler ve yasaklar neticesinde öngördüğü yaptırımlarla toplumun düzen ...
 • İdari yargıda iptal davası açma süresi 

  Özçal, Ekrem Rıza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Demokratik hukuk devletinin gereği olarak ülkemizde idarenin eylemlerine ve kararlarına karşı yargı yolu açıktır. Bireyler ve kurumlar, hak arama hürriyetleri kapsamında belli bir süre içerisinde idareye karşı dava açma ...
 • İdari işlemlerde amaç unsuru ve hukuka aykırılık halleri 

  Bilici, Mustafa (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  İdare, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken çeşitli hukuksal işlem ve eylemlerde bulunur. İdarenin işlem ve eylemleri, idare adına, yasal sınırlar içinde, kamu görevlileri eliyle yerine getirilir. Hukuk ...
 • Avukatın Ceza Hukuku ve Disiplin Hukuku sorumluluğu 

  Oruçgüney, Ömür (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Hukuk sistemimizde avukatlar; bireylerin hukuksal sorunlarının çözümünde görev almakta, yargının kurucu bir ögesi olan bağımsız savunma makamını temsil etmekte ve hukuk kurallarının herkese eşit ve adil şekilde uygulanmasını ...
 • İdari yargının görev alanı 

  Aydın, Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Türk İdari yargısında görev konulu bu çalışma ile usul kurallarından olan ve yargı yerlerince re'sen incelenmesi gereken konuların başında gelen görev konusu hakkında inceleme yapılmaya çalışılmıştır. Her ülkede farklı ...
 • Mecelle'de vefaen satış sözleşmesi 

  Şahin, Abdullah Musab (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
  Kredi temin etmek maksadıyla ortaya çıkan vefaen satış sözleşmesi hukuk tarihinin en tartışmalı konularından biridir. Bu sözleşmeye yönelik ileri sürülen farklı hukuki nitelendirmeler sebebiyle uygulanacak hükümler konusunda ...
 • Yasa-üstü insan ve hukuk karşısında konumlandırılması 

  Eryiğit, Abdullah (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
  Günümüzde sıradan bir vatandaşın yaşamı neredeyse bütünüyle yasalar tarafından düzenlenmiştir. Olağan akışında insan ömrü yasanın gölgesi altında tamamlanır. Fakat yasa ve insan arasındaki ilişki her zaman tek yönlü değildir. ...