Show simple item record

dc.contributor.authorKoşucu, Sibel Nargiz
dc.contributor.authorBaltacı Göktaş, Sonay
dc.contributor.authorYıldız, Tülin
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:38Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:38Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKoşucu, S. N., Baltacı Göktaş, S. ve Yıldız, T. (2017). Cerrahi ve dahiliye servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 42(4), 675-681. https://dx.doi.org/10.17826/cutf.325696en_US
dc.identifier.issn0250-5150
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17826/cutf.325696
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2257
dc.descriptionWOS: 000414861000010en_US
dc.description.abstractAmaç: Çalışma cerrahi ve dahiliye servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin değerlendirilmesi amacı ile yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini bir üniversite hastanesinin cerrahi ve dahiliye kliniklerinde çalışan 110 hemşire oluşturdu. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından ilgili literatüre dayalı olarak geliştirilen katılımcıların demografik ve mesleki bilgilerine yönelik anket formu, işe bağlı gerginlik ölçeği ve iş doyum ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Çalışanların “işe bağlı gerginlik” ortalaması 40.97±9.02; “içsel tatmin” ortalaması 40.50±7.82; “dışsal tatmin” ortalaması 25.03±5.71; “genel tatmin” ortalaması 65.53±13.20 idi. Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik puanları (37.10), dahiliye servislerde çalışanların işe bağlı gerginlik puanlarından (45.28) düşük bulundu. Cerrahi servis hemşirelerinin içsel tatmin, dışsal tatmin ve genel tatmin puanlarının dahiliye hemşirelerinin puanlarından yüksek olduğu saptandı. Bölüm ile çalışma koşulları arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Çalışma koşullarını olumsuz değerlendirenlerin %45.7’sinin cerrahi, %54.3’ünün dahiliye servislerindeki hemşirelerin olduğu belirlendi. Sonuç: Hemşirelerin iş gerginliklerinin yüksek, iş doyumlarının düşük olduğu bulundu. Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin dahiliye servislerde çalışan hemşirelere göre iş gerginlikleri daha düşük ve iç doyumları daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışma koşullarını olumsuz değerlendiren hemşirelerin çoğunun dahiliye servislerinde çalışan hemşireler olduğu görüldü.en_US
dc.description.abstractPurpose: This study aims to compare the work related stress levels and job satisfaction levels of surgical nurses with internal medicine nurses. Material and Methods: This declarative research has been perofmed with a sample of 110 nurses who work in the surgical and internal medicine units of a university hospital. Data has been collected by performing a survey that has been prepared according to the demographic and occupational status of participants. Additionally, measurements of work stress levels and job satisfaction have been used to collect data. Results: Average scores for work related stress, inner satisfaction, outer satisfaction and general satisfaction of participants were 40.97 +/- 9.02, 40.50 +/- 7.82, 25.03 +/- 5.71 and 65.53 +/- 13.20 respectively. Surgical nurses had less work related stress levels than internal medicine nurses (37.10 vs 45.28). Also, surgical nurses had higher levels of inner satisfaction, outer satisfaction and general satisfaction. A significant association was found between the unit and the work conditions. 45.7% of the participants who do not like their work environment were surgical nurses, whereas the remaining 54.3% were internal medicine nurses. Conclusion: This study revealed that the participating nurses have high work related stress and low job satisfaction in general. On average, surgical nurses had less work related stress and higher inner satisfaction than internal medicine nurses. The majority of the nurses who do not like their work environment were internal medicine nurses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherCukurova University Faculty of Medicineen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşe Bağlı Gerginliken_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectWork Related Stressen_US
dc.subjectJob Satisfactionen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.titleCerrahi ve dahiliye servislerinde çalışan hemşirelerin işe bağlı gerginlik ve iş doyumu düzeylerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of work related stress and job satisfaction levels of surgical and internal medicine nursesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofÇukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8168-1287en_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage675en_US
dc.identifier.endpage681en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17826/cutf.325696en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record