Show simple item record

dc.contributor.authorErtan, Gülhan
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:51:37Z
dc.date.available10.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-10T19:51:37Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationErtan, G. (2018). Normal bireylerde parasingulat sulkus morfolojisi ve beyin hacim ilişkisi. Çukurova Tıp Dergisi, 43(Supplement: 1), 268-274. https://dx.doi.org/10.17826/cumj.460806en_US
dc.identifier.issn2602-3032
dc.identifier.issn2602-3040
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.17826/cumj.460806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/2253
dc.descriptionWOS: 000445937400038en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı normal bireylerde parasingulat sulkus (PCS) uzunluğunun, yaş, cinsiyete göre hemisferler arasındaki farklılıklarını ve PCS uzunluğu ile amigdala, talamus ve hipokampus hacimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 3T manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazında çekilen kranial MR’de patoloji saptanmamış, 20-40 yaşlarında, 48 hasta (26 K, 22 E) çalışmaya alındı. PCS uzunluğu, her iki hemisferde manuel çizildi. PCS uzunluğu 40 mm’den yüksek olanlar belirgin, 20-40 mm arasındakiler kısa, 20 mm’den düşükler yok olarak sınıflandırıldı. Üç grup, hemisferler arasında, yaş ve cinsiyete göre karşılaştırıldı. Amigdala, talamus, hipokampus hacimleri, 3D T1A sagital görüntülerden BrainSuite yazılımıyla hesaplandı. Hacimler ile PCS uzunlukları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: PCS uzunlukları belirgin, kısa, yok gruplarında hemisferler arasında, cinsiyet ve yaşa bağlı anlamlı fark saptanmadı. Sağ hemisferde PCS belirginlerde, sağ amigdala hacmi anlamlı yüksek; PCS kısalarda, sağ hipokampus hacmi en düşük; PCS-belirginlerde sağ hipokampus hacmi yüksekti. Sonuç: Normal bireylerde PCS uzunluğunda, hemisferler arasında, cinsiyet ve yaşa bağlı fark görülmemesi, PCS’nin, hastalıklarda değişmesinin güvenilir bir bulgu olduğu sonucuna varılabilir. Sağ hemisferde PCS uzunluğu ile amigdala, hipokampus hacminin korele olması, anterior singulat korteks, medial prefrontal korteks bağlantılarının PCS uzunluğu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study was to investigate the hemispheric differences of paracingulate sulcus (PCS) length in otherwise, healthy subjects based on age and gender and to demonstrate the association between the PCS length and volumes of the amygdala, thalamus and hippocampus. Materials and Methods: Forty eight patients (26 F, 22 M; ages 20-40) with non-pathologic cranial MRI's from 3T MRI were included. PCS length was manually measured in both hemispheres. PCS lengths >= 40 mm were classified as prominent, those between 20 and 40 mm were classified as short, and those <= 20 mm were classified as absent. Volumes of amygdala, thalamus and hippocampus were calculated from 3D T1W sagittal images using the BrainSuite program and compared statistically with PCS length. Results: No significant differences were found between hemispheres of patients with prominent, short or absent PCS in respect to age or gender. If prominent PCS, amygdala of the right hemisphere was significantly larger and right hippocampus volume was increased. In individuals with short PCS, right hippocampus was smaller. Conclusion: Absence of PCS length variation with gender and age indicates changes in PCS as a reliable finding in disease. Correlation between PCS length and volumes of amygdala, hippocampus and thalamus in the right hemisphere, can indicate an association between anterior cingulate cortex and medial prefrontal cortex connections and length of the PCS.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParasingulat Sulkus Uzunluğuen_US
dc.subjectHemisferik Asimetrien_US
dc.subjectTalamusen_US
dc.subjectAmigdalaen_US
dc.subjectHipokampal Volümen_US
dc.subjectParacingulate Sulcus Lengthen_US
dc.subjectHemispheric Asymmetryen_US
dc.subjectThalamusen_US
dc.subjectAmygdalaen_US
dc.subjectHippocampal Volumeen_US
dc.titleNormal bireylerde parasingulat sulkus morfolojisi ve beyin hacim ilişkisien_US
dc.title.alternativeAssociation between paracingulate sulcus and brain volume in normal individualsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÇukurova Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-0742-1305en_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.issueSupplement: 1en_US
dc.identifier.startpage268en_US
dc.identifier.endpage274en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.17826/cumj.460806en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record