Show simple item record

dc.contributor.authorArastaman, Gökhan
dc.contributor.authorFidan, Tuncer
dc.contributor.authorAyyıldız, Pınar
dc.date.accessioned2023-12-07T12:04:09Z
dc.date.available2023-12-07T12:04:09Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationArastaman, G., Fidan, T. ve Ayyıldız, P. (2023). The mediating role of motivation to lead in the relationship between teachers' leadership self-efficacy and their desire to become a school principal. Education and Science, 48(216), 205-228. https://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12225en_US
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.12225
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11969
dc.description.abstractIt is substantial to reveal how candidates for school leadership emerge and which factors have impacts of direct and indirect sort on the said process. This study investigated the relationship between leadership self-efficacy and desire to become a school principal and the mediating effect of motivation-to-lead in this relationship. Individual and environmental variables were also included in the study as control variables. In the study, the cross-sectional design was utilized. Structural equation modeling was used in the analysis of data collected from 386 high school teachers working in Ankara, Turkiye. The findings exhibited that gender and administrative experience had a significant effect on the desire to become a principal. The restrictive institutional environment had no significant effect on the desire to become a principal; howbeit, role ambiguity had a negative effect, whereas leadership prototypes had a positive effect. According to the main finding of the study, leadership self-efficacy affected the desire to become a principal through motivation-to-lead. Based on the findings of the study, applying positive discrimination to female teachers to encourage them on school principalship, integrating the activities in the job descriptions of school principals in the in-service training programs of teachers, developing mechanisms enabling teachers to participate in administrative tasks, granting school principals a separate legal status independent from those of teachers, making holding a graduate degree in educational sciences among the basic criteria for the selection of school principals, and designing the content of the educational administration certificate programs in a way to cover predominantly leadership issues were recommended.en_US
dc.description.abstractOkul liderliği için adayların nasıl ortaya çıktıkları ve hangi etkenlerin doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun ortaya konması önemlidir. Bu çalışma liderlik özyeterliği ve okul müdürü olma istekliliği arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide liderlik etme motivasyonun aracılık etkisini incelemektedir. Ayrıca bireysel ve çevresel değişkenler de kontrol değişkenleri olarak çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada, kesitsel yordama deseni kullanılmıştır. Ankara'daki 386 lise öğretmeninden toplanan verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Sonuçlar, cinsiyet ve yöneticilik deneyiminin müdür olma isteği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kısıtlayıcı kurumsal çevrenin müdür olma isteği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur, ancak rol belirsizliğinin olumsuz, liderlik prototiplerinin ise olumlu bir etkisi vardır. Çalışmanın ana bulgusuna göre liderlik özyeterliği müdür olma isteğini liderlik etme motivasyonu aracılığıyla etkilemektedir. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak okul müdürlüğü konusunda cesaretlendirmek için kadın öğretmenlere pozitif ayrımcılık uygulanması, okul müdürlerinin görev tanımlarında yer alan faaliyetlerin öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarına dahil edilmesi, öğretmenlerin yönetim görevlerine katılabilecekleri mekanizmaların geliştirilmesi, okul müdürlüğünün öğretmenlikten bağımsız ayrı bir statüye kavuşturulması, eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü mezuniyetinin okul müdürü seçme ölçütlerinden birine dönüştürülmesi ve eğitim yönetimi sertifika program içeriklerinin ağırlığın liderlik konularına verilecek şekilde tasarlanması önerilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Education Associationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDesire to Become a School Principalen_US
dc.subjectLeadership Self-Efficacyen_US
dc.subjectMotivation-to-Leaden_US
dc.subjectInstitutional Environmenten_US
dc.subjectRole Ambiguityen_US
dc.subjectLeadership Prototypesen_US
dc.subjectOkul Müdürü Olma İsteğien_US
dc.subjectLiderlik Özyeterliğien_US
dc.subjectLiderlik Etme Motivasyonuen_US
dc.subjectKurumsal Çevreen_US
dc.subjectRol Belirsizliğien_US
dc.subjectLiderlik Prototiplerien_US
dc.titleThe mediating role of motivation to lead in the relationship between teachers' leadership self-efficacy and their desire to become a school principalen_US
dc.title.alternativeÖğretmenlerin liderlik özyeterliği ile okul müdürü olma istekleri arasındaki ilişkide liderlik etme motivasyonun aracılık rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofEducation and Scienceen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.identifier.volume48en_US
dc.identifier.issue216en_US
dc.identifier.startpage205en_US
dc.identifier.endpage228en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.15390/EB.2023.12225en_US
dc.institutionauthorAyyıldız, Pınar
dc.identifier.wosqualityQ4en_US
dc.identifier.wos001094066700008en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85177819962en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record