Show simple item record

dc.contributor.advisorAtay, Nüvit
dc.contributor.authorPekbak, İlkim
dc.date.accessioned2023-11-16T07:35:34Z
dc.date.available2023-11-16T07:35:34Z
dc.date.issued2022en_US
dc.date.submitted2022
dc.identifier.citationPekbak, İ. (2022). Hemşirelerde internet bağımlılığı ve öznel mutlulukları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11787
dc.description.abstractBu çalışma hemşirelerde internet bağımlılığı ile öznel mutlulukları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini İstanbul Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 645 hemşire, örneklemi ise örneklem hesaplamasına girilmeksizin araştırmaya katılmayı kabul eden 458 gönüllü hemşire oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında 'Sosyodemografik Veri Formu', 'İnternet Bağımlılığı Ölçeği' ve 'Öznel Mutluluk Ölçeği' kullanıldı. Araştırmanın verileri, SPSS 22 paket programı kullanılarak analiz edildi. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda ölçek ve alt boyutlarının non-parametrik dağılım gösterdiği belirlendi (p<0,05). Bu çalışmada, hemşirelerin 'İnternet Bağımlılığı Ölçeği' puan ortalaması ise 64,92 ± 23,62, "Öznel Mutluluk Ölçeği" puan ortalaması ise 18,5 ± 23,94 olarak belirlendi. Bu araştırmada, hemşirelerde internet bağımlılığı ile öznel mutluluk arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu araştırmada hemşirelerin yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, eğitim, mesleki ve kurumsal deneyim süreleri, gelir düzeyi, ruhsal sağlık sorunları ve günlük sosyal medya kullanım süreleri gibi sosyodemografik özellikleri ile internet bağımlılığı ve öznel mutlulukları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu doğrultuda, hemşirelerde internet bağımlılığını azaltma ve öznel mutluluğu geliştirmeye ilişkin müdahalelerin planlanması önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study is a descriptive study conducted to determine the relationship between internet addiction and subjective happiness in nurses. The population of the research consists of 645 nurses working at Istanbul Medipol Mega University Hospital, and the sample consists of 458 volunteer nurses who agreed to participate in the research without being included in the sample calculation. In the collection of the research data, ' Sociodemographic Data Form', 'Internet Addiction Scale' and 'Subjective Happiness Scale' were used. The data of the research was analyzed by using SPSS 22 package program. As a result of the Kolmogorov-Smirnov test, it was determined that the scale and sub- dimension size showed a non – parametric distribution. (p<0,05). In this study, it is determined that the average score of the nurses on the 'Internet Addiction Scale' is 64,92 ± 23,62, the average score of the nurses " Subjective Happiness Scale" is 18,5 ± 23,94. In this study, it was found that there was a significant negative relationship between internet addiction and subjective happiness between nurses. In this study, a significant difference was found between the sociodemographic characteristics of nurses, their internet addiction and their subjective happiness such as age, marital status, having children, education, professional and institutional experience periods, income level, mental health problems and daily social media usage periods. In this direction, it is recommended to plan interventions to reduce internet addiction and improve subjective happiness in nurses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectİnterneten_US
dc.subjectİnternet Bağımlılığıen_US
dc.subjectMutluluken_US
dc.subjectÖznel Mutluluken_US
dc.subjectHappinessen_US
dc.subjectInterneten_US
dc.subjectInternet Addictionen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectSubjective Happinessen_US
dc.titleHemşirelerde internet bağımlılığı ve öznel mutlulukları arasındaki ilişkinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the relationship between internet addiction and subjective happiness in nursesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorPekbak, İlkim


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record