Show simple item record

dc.contributor.authorSağlı Diren, Gamze
dc.contributor.authorKaya Ciddi, Pınar
dc.contributor.authorErgezen, Gizem
dc.contributor.authorŞahin, Mustafa
dc.date.accessioned2023-11-13T11:42:19Z
dc.date.available2023-11-13T11:42:19Z
dc.date.issued2023en_US
dc.identifier.citationSağlı Diren, G., Kaya Ciddi, P., Ergezen, G. ve Şahin, M. (2023). Effect of physical activity level on pain, functionality, and quality of life in migraine patients. Agri: The journal of the Turkish Society of Algology, 35(4), 212-219. https://dx.doi.org/10.14744/agri.2022.26504en_US
dc.identifier.issn1300-0012
dc.identifier.issn2458-9446
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.14744/agri.2022.26504
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/11766
dc.description.abstractOBJECTIVES: This study aimed to determine the physical activity (PA) level of individuals with migraine and examine its effects on pain intensity (PI), disability, and quality of life (QoL). METHODS: Individuals diagnosed with migraine between the ages of 18 and 55 were included in the study. PA levels are assessed by the International PA Questionnaire Short Form (IPAQ-SF), PI with the McGill Melzack Pain Questionnaire, disability with the Migraine Disability Assessment Scale (MIDAS), and QoL with the World Health Organization QoL Scale Short Form (WHOQOL-BREF). RESULTS: A total of 88 individuals, with a mean age of 34.11±10.51 years, were included in the study; 53.41% were low active (LA), 30.68% were moderate active (MA), and 15.91% were high active (HA). The physical health of LAs (p=0.047) was lower than that of MAs. General (p<0.001), physical (p[removed].en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, migrenli bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenmesi ve ağrı şiddeti, engellilik seviyesi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-55 yaş arası migren tanısı almış bireyler dahil edildi. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Kısa Formu (IPAQ-SF), McGill Melzack Ağrı Anketi ile ağrı şiddeti, Migren Özürlülük Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) ile engellilik ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Skalası Kısa Formu (WHOQOL-BREF) ile yaşam kalitesi değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 34,11±10,51 yıl olan toplam 88 kişi dahil edildi; %53,41’i düşük aktif, %30,68’i orta aktif, %15,91’i yüksek aktifti. Düşük aktiflerin fiziksel sağlığı (p=0,047) orta aktiflerden daha düşüktü. Genel (p<0,001), fiziksel (p<0,001), psikolojik (p=0,003) sağlık puanları yüksek aktiflerden daha düşüktü. Düşük aktifler yüksek aktiflerden daha yüksek engelliliğe (p=0,042) ve ağrı şiddetine (p=0,001) sahipti. Fiziksel aktivite ile ağrı şiddeti (p=0,001) ve engellilik (p=0,005) arasında zayıf negatif korelasyon, fiziksel aktivite düzeyleri ile sosyal (p=0,007) ve çevresel (p=0,013) sağlık puanları arasında zayıf pozitif korelasyon ve fiziksel (p=0,000), genel (p=0,000) ve psikolojik (p=0,000) puanlarıyla orta düzeyde pozitif korelasyon vardı. Sonuç: Migrenli hastalarda fiziksel aktivite düzeyi arttıkça ağrı şiddetinin azaldığı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesinin arttığı gözlendi. Egzersiz devamlılığının sağlanması migrenin olumsuz etkilerini iyileştirmede etkili görünmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Society of Algologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDisabilityen_US
dc.subjectMigraineen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectEngelliliken_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectMigrenen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.titleEffect of physical activity level on pain, functionality, and quality of life in migraine patientsen_US
dc.title.alternativeMigrenli hastalarda fiziksel aktivite seviyesinin ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesine etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAgri: The journal of the Turkish Society of Algologyen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-9765-7505en_US
dc.authorid0000-0002-7611-0527en_US
dc.authorid0000-0002-2851-9774en_US
dc.authorid0000-0002-5792-5755en_US
dc.identifier.volume35en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage212en_US
dc.identifier.endpage219en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.14744/agri.2022.26504en_US
dc.institutionauthorSağlı Diren, Gamze
dc.institutionauthorKaya Ciddi, Pınar
dc.institutionauthorErgezen, Gizem
dc.institutionauthorŞahin, Mustafa
dc.identifier.scopus2-s2.0-85175280192en_US
dc.identifier.pmid37886861en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record