Show simple item record

dc.contributor.authorOmaygenç, Mehmet Onur
dc.contributor.authorDoǧan, Cem
dc.contributor.authorBakal, Ruken Bengi
dc.contributor.authorCandan, Özkan
dc.contributor.authorHatipoğlu Akpınar, Suzan
dc.contributor.authorBabür Güler, Gamze
dc.contributor.authorKaymaz, Cihangir
dc.contributor.authorÖzdemir, Nihal
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:36:10Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:36:10Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationOmaygenç, M. O., Doǧan, C., Bakal, R. B., Candan, Ö., Hatipoğlu Akpınar, S., Babür Güler, G. ... Özdemir, N. (2015). Impedance cardiography for demonstrating procedural efficacy of percutaneous mitral balloon valvuloplasty. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 27(3), 81-87. https://dx.doi.org/10.5336/cardiosci.2015-44142en_US
dc.identifier.issn1306-7656
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1081
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/cardiosci.2015-44142
dc.description.abstractObjective: Impedance Cardiography (ICG) method, facilitates measuring hemodynamic parameters indirectly by recording thoracic impedance variations induced by cyclic changes in blood flow. The aim of this study is to evaluate alterations in hemodynamic parameters obtained by impedance cardiography (ICG) in addition to conventional echocardiographic and catheterization data after percutaneous mitral balloon valvuloplasty (PMBV). Material and Methods: 18 patients with severe rheumatic mitral stenosis to whom PMBV had been performed were included in this study. Impedance cardiographic measurements were performed in addition to routine echocardiographic examination and invasive left atrial and pulmonary arterial pressure recordings before and after the procedure. Cardiac output was calculated with direct Fick method before PMBV. Average values of several measurements were used to obtain the most accurate results for atrial fibrillation patients in the study group. Results: Following successful PMBV, in impedance cardiographic evaluation an increase in cardiac output (4.69±1.46 and 5.68±1.3 l/min, before and after PMBV, respectively, p<0.001) and cardiac index (2.72±0.81 and 3.29±0.73 l/min/m2, before and after PMBV, respectively, p<0.001) an evident prolongation in ejection period (246.8±40.3 and 275.2±32.1 msec, before and after PMBV, respectively, p<0.001); and a statistically significant reduction in pre-ejection period (103.7±41.8 and 82.7±16.8 msec, before and after PMBV, respectively, p=0.033), and thoracic fluid content (34.3±11.2 and 27.7±5.31/k?, before and after PMBV, respectively, p=0.037) was observed. There was a strong correlation between preprocedural cardiac output calculations of ICG and direct Fick method (r:0.89, p<0.001). onclusion: In addition to the conventional methods, serial recordings of impedance cardiographic outputs may yield beneficial information for the assessment of PMBV efficacy.As a non-invasive and easily applicable method, it might be utilized during in-hospital follow-up.en_US
dc.description.abstractAmaç: Empedans kardiyografi (EmKG), atımdan atıma değişen kan akımının oluşturduğu göğüs empedans değişikliklerini kaydederek hemodinamik parametrelerin dolaylı olarak ölçülmesine imkân tanıyan bir yöntemdir. Bu çalışmada, perkütan mitral balon valvuloplasti (PMBV) sonrası rutin olarak değerlendirilen ekokardiyografi ve kateterizasyon verilerine ek olarak; EmKG ile elde edilen hemodinamik göstergelerdeki değişimlerin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya PMBV uygulanan 18 ciddi mitral darlığı hastası alındı. İşlem öncesi ve sonrasında, rutin ekokardiyografik inceleme ve invaziv sol atriyum ve pulmoner arter basınç kayıtlarına ek olarak EmKG ölçümleri yapıldı. PMBV öncesi kardiyak debi Fick yöntemiyle hesaplandı. Çalışma grubundaki atriyal fibrilasyon hastalarında ise doğruya en yakın sonucu elde edebilmek için tekrarlayan ölçümlerin ortalaması kullanıldı. Bulgular: Başarılı PMBV sonrası, EmKG değerlendirmesinde kardiyak debi (4,69±1,46; 5,68±1,3 l/dk; PBMV öncesi ve sonrası, sırasıyla p<0,001) ve kardiyak indekste (2,72±0,81; 3,29±0,73 l/dk/m2 ; öncesi ve sonrası, sırasıyla p<0,001) belirgin artış; ejeksiyon süresinde aşikar bir uzama (246,8±40,3; 275,2±32,1 ms; öncesi ve sonrası, sırasıyla p<0,001); ve preejeksiyon süresi (103,7±41,8; 82,7±16,8 ms; öncesi ve sonrası, sırasıyla p=0,033) ve torasik sıvı içeriğinde (34,3±11,2; 27,7±5,31/kΩ; öncesi ve sonrası, sırasıyla p=0,037) istatiksel olarak anlamlı bir azalma söz konusuydu. İşlem öncesi yapılan EmKG ölçümlerinde elde edilen kardiyak debi değerleri ile Fick yöntemiyle ölçülen değerler arasında güçlü bir korelasyon saptandı (r:0,89; p<0,001). Sonuç: EmKG ölçümleriyle elde edilen verilerin takibi, PMBV’nin başarısını değerlendirmede diğer standart yöntemlere ek olarak faydalı bilgiler sunabilir. Non-invaziv ve kolay uygulanabilir olması dolayısıyla hastane içi takipte kullanılabilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCardiographyen_US
dc.subjectImpedanceen_US
dc.subjectMitral Valve Annuloplastyen_US
dc.subjectMitral Valve Stenosisen_US
dc.subjectKardiyografien_US
dc.subjectİmpedansen_US
dc.subjectMitral Kapak Darlığıen_US
dc.subjectMitral Kapak Annuloplastisien_US
dc.titleImpedance cardiography for demonstrating procedural efficacy of percutaneous mitral balloon valvuloplastyen_US
dc.title.alternativePerkütan mitral balon valvuloplastinin etkinliğini değerlendirmede empedans kardiyografinin kullanımıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkiye Klinikleri Cardiovascular Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0003-2995-8792en_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage87en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/cardiosci.2015-44142en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record