Show simple item record

dc.contributor.authorYıkılmaz, İbrahim
dc.contributor.authorKutlutürk, Seval
dc.date.accessioned2023-04-06T07:37:10Z
dc.date.available2023-04-06T07:37:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationYıkılmaz, İ. ve Kutlutürk, S. (2021). COVID-19 ile mücadelede fizyoterapistlerin girişimcilik niyetleri ve önündeki engellerin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(3), 365-372.en_US
dc.identifier.issn2146-9954
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10811
dc.description.abstractÇalışmanın temel amacı; COVID-19‘un devam eden semptomlarının tedavisine katkıda bulunacak, değişen hasta beklentilerine cevap verebilecek ve pandemi ile yükü artan ve kaynakları azalan sağlık hizmeti sunumunu destekleyecek nitelikte fizyoterapi, sağlıklı yaşam ve danışmanlık merkezlerinin kurulmasına yönelik fizyoterapistlerin girişimcilik niyeti ve buna engel olan unsurlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın temel amacına uygun olarak kolayda örneklem metodu ile 351 fizyoterapiste ulaşıldı. Katılımcıların sosyodemografik ve mesleğe yönelik bilgileri tarafımızca hazırlanan “Kişisel ve Mesleğe Yönelik Bilgi Toplama Formu” ile sorgulandı. Girişimcilik Niyeti Ölçeği ve Girişimcilik Engelleri Ölçeği kullanılarak analize ilişkin veriler elde edildi. Toplanan veriler SPSS 22.0 ve SmartPLS aracılığıyla analiz edildi. Sonuçlar fizyoterapistlerin girişimcilik niyetinin “kısmen katılıyorum” seviyesinde olduğu ve geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca girişimcilik niyeti üzerinde en büyük etkinin başarısızlık korkusu olduğu ve bunu algılanan destek eksikliğinin takip ettiği tespit edildi (p<0,05). Algılanan yetkinlik eksikliğinin istatistiki olarak bir etkisinin olmadığı görüldü (p>0,05). Çalışmanın sağlık alanında girişimcilik niyeti kavramına ilişkin literatürü genişletirken, uygulamaya yönelik önerileriyle de önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of the study is the investigating the relationship between the entrepreneurial intention of physiotherapists and the factors that prevent this, for the establishment of physiotherapy, wellness and counseling centers that will contribute to the treatment of the ongoing symptoms of COVID-19, respond to changing patient expectations and support healthcare provision whose burden and resources are reduced by the pandemic Following the main purpose of the study, 351 physiotherapists were reached using the convenience sampling method. Socio-demographic and occupational information of the participants were questioned with the “Personal and Professional Information Collection Form” prepared by authors. The data relating to the analysis were obtained by using the Entrepreneurial Intention and the Entrepreneurial Barriers Scales. The obtained data were analyzed through SPSS 22.0 and SmartPLS. The results show that the entrepreneurial intention of the physiotherapists is at the level of “partially agree” and needs to be improved. Also, it was determined that the greatest impact on entrepreneurial intention is the fear of failure, followed by the perceived lack of support ((p<0.05). It was observed that the perceived lack of competence had no statistical effect (p>0.05). It is thought that while the study expands the literature on the concept of entrepreneurial intention in the field of health, also it will make important contributions with suggestions for practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEngelleren_US
dc.subjectFizyoterapien_US
dc.subjectGirişimcilik Niyetien_US
dc.subjectBarriersen_US
dc.subjectEntrepreneurial Intentionen_US
dc.subjectPhysiotherapyen_US
dc.titleCOVID-19 ile mücadelede fizyoterapistlerin girişimcilik niyetleri ve önündeki engellerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAssessment of physiotherapists' entrepreneurial intentions and barriers in fighting against COVID-19en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofGümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-9120-7071en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage365en_US
dc.identifier.endpage372en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorKutlutürk, Seval
dc.identifier.trdizinid482836en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record