Show simple item record

dc.contributor.authorBerber Çiftci, Hilal
dc.contributor.authorTopbaş, Seyhun
dc.date.accessioned2023-01-25T08:09:32Z
dc.date.available2023-01-25T08:09:32Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationBerber Çiftci, H. ve Topbaş, S. (2022). Turkish adaptation of modified mann swallowing ability test in patients with acute stroke: A validity and reliability study. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 7(3), 702-711. https://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2021-86085en_US
dc.identifier.issn2536-4391
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5336/healthsci.2021-86085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10375
dc.description.abstractObjective: The aim of the dysphagia screening test is to identify as many cases as possible before aspiration occurs. In Türkiye, there is a need for a practical and non-invasive screening test that evaluates swallowing pre-skills apart from comprehensive clinical tests. For this purpose, the Turkish validity and reliability of the Modified Mann Assessment of Swallowing Ability (MMASA) test were examined. Material and Methods: The test was translated into Turkish, and its content validity index was calculated. Then, the test was re-translated to English, and its compliance with the original version was evaluated. The generated Turkish MMASA (TR-MMASA) test was applied to 90 patients with acute stroke. Similar scale validity was evaluated by checking its compliance with the Turkish Mann Assessment of Swallowing Ability (T-MASA) test. The test-retest and interrater reliability methods were used for reliability analysis. Internal consistency (IC) and item-total correlation were examined. Results: Reliability was calculated according to intraclass correlation (ICC) coefficients (ICC=0.92, ICC=0.97). IC and item-total correlation coefficients were examined (Cronbach’s alpha=0.91). For convergent and discriminant validity, T-MASA test was applied, and the Spearman’s rho correlation coefficient was examined (r=0.88). As a result of the receiver operating characteristic analysis, the sensitivity (87%), specificity (88%), positive predictive value (0.77), negative predictive value (0.93), positive likelihood ratio (7.14) and negative likelihood ratio (0.14) percentages of the test were found valid. Conclusion: TR-MMASA test was found to be a valid and reliable screening test for bedside clinical evaluation in patients with acute stroke.en_US
dc.description.abstractAmaç: Disfaji tarama testinde amaç, aspirasyon meydana gelmeden olabildiğince çok riskli vakayı belirlemektir. Türkiye’de kapsamlı klinik testlerin dışında yutma ön becerilerini değerlendiren pratik ve girişimsel olmayan bir tarama testine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Modifiye Mann Yutma Yeteneği [Modified Mann Assessment of Swallowing Ability (MMASA)] testi, Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Test, ilk olarak Türkçeye çevrilerek sonrasında kapsam geçerlik indeksi hesaplanmıştır. İngilizceye geri çevirisi yapılarak orijinal hâliyle olan uyumuna bakılmıştır. Oluşturulan Türkçe MMASA (TRMMASA) testi, akut inmeli 90 hastaya uygulanmıştır. Benzer ölçüt geçerliliği için Türkçe Mann Yutma Yeteneği Değerlendirmesi [Turkish Mann Assessment of Swallowing Ability (T-MASA)] testi kullanılmıştır. Güvenirlik analizi için test-tekrar test ve klinisyenler arası güvenirlik yöntemleri uygulanmıştır. İç tutarlılık ve madde-toplam madde korelasyonu incelenmiştir. Bulgular: Güvenirlik, sınıf içi korelasyon katsayısına [intraclass correlation coefficients (ICC)] göre (ICC=0,92, ICC=0,97) hesaplanmıştır. İç tutarlılık ve madde-toplam madde korelasyon katsayıları incelenmiştir (Cronbach alfa=0,91). Yakınsak ve ayırt edici geçerlik için T-MASA testi uygulanarak Spearman rho korelasyon katsayısı bulunmuştur (r=0,88). Alıcı işletim karakteristiği analizi sonuçlarına göre duyarlılık (%87), özgüllük (%88), pozitif öngörü değeri (0,77), negatif öngörü değeri (0,93), pozitif olabilirlik oranı (7,14) ve negatif olabilirlik oranı (0,14) tespit edilmiştir. Sonuç: TR-MMASA testi, akut inmeli hastalarda yatak başı klinik değerlendirme için geçerli ve güvenilir bir tarama testi olarak bulunmuştur.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkiye Kliniklerien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDysphagiaen_US
dc.subjectStrokeen_US
dc.subjectBedside Screening Testen_US
dc.subjectModified Mann Assessment Swallowing Abilityen_US
dc.subjectTR-MMASAen_US
dc.subjectDisfajien_US
dc.subjectİnmeen_US
dc.subjectYatak Başı Tarama Testien_US
dc.subjectModifiye Mann Yutma Değerlendirme Testien_US
dc.subjectTR-MMASAen_US
dc.titleTurkish adaptation of modified mann swallowing ability test in patients with acute stroke: A validity and reliability studyen_US
dc.title.alternativeAkut inmeli hastalarda modifiye mann yutma değerlendirme testinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofTurkiye Klinikleri Journal of Health Sciencesen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-6577-837Xen_US
dc.authorid0000-0003-2515-3874en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage702en_US
dc.identifier.endpage711en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5336/healthsci.2021-86085en_US
dc.institutionauthorBerber Çiftci, Hilal
dc.institutionauthorTopbaş, Seyhun
dc.identifier.trdizinid1126697en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess