Show simple item record

dc.contributor.authorUslu, Yeter
dc.contributor.authorAltun, Umutcan
dc.contributor.authorYılmaz, Emre
dc.date.accessioned2023-01-24T11:14:28Z
dc.date.available2023-01-24T11:14:28Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationUslu, Y., Altun, U. ve Yılmaz, E. (2022). Sağlık işletmeleri açısından yeşil insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bulanık AHS yöntemi ile değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(3), 603-621. https://dx.doi.org/10.18657/yonveek.1034727en_US
dc.identifier.issn1302-0064
dc.identifier.issn2458-8253
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18657/yonveek.1034727
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10371
dc.description.abstractBu çalışmada, yeşil yönetimin işletmelerde gerçekleştirilmesini sağlayacak yeşil insan kaynakları yönetimi (Y-İKY) işlevleri ele alınmış, literatürde yer alan 10 farklı Y-İKY işlevinin önem derecelerinin belirlenmesi amacıyla Bulanık AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi kullanılmıştır. Y-İKY işlevleri alanda 10 yıl tecrübeye sahip 3 uzman tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrası ulaşılan sonuçlara göre sağlık işletmelerinde Y-İKY uygulamalarının en önemlilerinin sırasıyla; %29,8 ile ‘‘yeşil örgüt kültürü ve yeşilin benimsenmesi stratejileri’’, %17,4 ile ‘‘yeşil iş tasarımı’’ ve %11,7 ile ‘‘yeşil eğitim ve geliştirme’’ olduğu tespit edilmiştir. Sağlık işletmelerindeki yeşil örgüt kültürü ve personelin yeşil stratejiyi benimsemesi oluşan çevreci kimlik ve davranışlar ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Eğitim ve geliştirme uygulamalarıyla çalışanların yeşil stratejiye yönelik bilgi düzeyini artırmak elzemdir. İşletmelerde yeşil yönetimin tam anlamıyla başarılı olabilmesi, araştırmaya dahil edilen kriterlerin topyekûn dikkate alınması ve uygulanmasıyla mümkündür. Nitekim hazırlanan çalışmada sağlık yöneticilerine ve insan kaynakları profesyonellerine Y-İKY işlevleriyle ilgili kapsamlı bir bakış açısı sunulmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the green human resources management (G-HRM) functions, which will enable green management to be realized in enterprises, were discussed, and the Fuzzy AHP method was used to determine the importance levels of 10 different G-HRM functions in the literature. G-HRM functions were evaluated by 3 experts with 10 years of experience in the field. According to the results obtained after the evaluation, it has been determined that the most important of the G-HRM practices in health enterprises are respectively: “green organizational culture and green adoption strategies” with 29.8%, “green business design” with 17.4% and “green education and development” with 11.7%. It contributes to sustainability with the green organizational culture and the environmentalist identity and behaviors of the personnel in the health enterprises to adopt the green strategy. It is essential to increase the knowledge level of employees about green strategy through training and development practices. The full success of green management in enterprises is possible with the total consideration and application of the criteria included in the research. As a matter of fact, in the prepared study a comprehensive perspective on the functions of G-HRM is presented to the health managers and human resources professionals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherManisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Sürecien_US
dc.subjectYeşil İnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectSağlık Tesislerien_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Verme Yöntemlerien_US
dc.subjectAnalytic Hierarchy Processen_US
dc.subjectGreen Human Resources Managementen_US
dc.subjectHealthcare Facilitiesen_US
dc.subjectMulti-Criteria Decision-Making Methodsen_US
dc.titleSağlık işletmeleri açısından yeşil insan kaynakları yönetimi işlevlerinin bulanık AHS yöntemi ile değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of green human resources management functions in terms of healthcare facilities with the fuzzy AHP methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofYönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-8529-6466en_US
dc.authorid0000-0003-2452-1137en_US
dc.authorid0000-0003-4502-9846en_US
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage603en_US
dc.identifier.endpage621en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18657/yonveek.1034727en_US
dc.institutionauthorUslu, Yeter
dc.institutionauthorAltun, Umutcan
dc.institutionauthorYılmaz, Emre
dc.identifier.trdizinid1133425en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record