Show simple item record

dc.contributor.authorEraslan, Nuran
dc.contributor.authorHayran, Osman
dc.contributor.authorYüksel, Serhat
dc.date.accessioned2023-01-24T07:29:24Z
dc.date.available2023-01-24T07:29:24Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationEraslan, N., Hayran, O. ve Yüksel, S. (2022). Klinik yönetişim ikliminin hasta güvenliği kültürü ile ilişkisinin yapısal eşitlik modellemesiyle incelenmesi. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi (Online), 7(3), 444-460. https://dx.doi.org/10.35232/estudamhsd.1074600en_US
dc.identifier.issn2564-6311
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.35232/estudamhsd.1074600
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/10364
dc.description.abstractKlinik yönetişim, tıbbi hataların dikkate alındığı, uygun olmayan, zayıf ve etkisiz bakımın ortadan kaldırıldığı önemli bir ilkedir. Araştırmanın amacı, farklı statülerdeki hastanelerde klinik yönetişim ikliminin hasta güvenliği kültürü ile ilişkisinin incelenmesidir. Kesitsel nitelikteki bu araştırma; Haziran 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul’da farklı statüdeki 9 hastanede görev yapan, çok aşamalı örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan, 2.055 hekim ve hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, kişisel bilgi formu, klinik yönetişim iklim ölçeği ve hasta güvenliği kültürü ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile değerlendirilmiş, verilerin analizinde IBM SPSS 24,0 ve IBM AMOS 24,0 programları kullanılmıştır. Ölçüm modelinin doğrulayıcı faktör analizi sonucu, standart faktör yüklerinin 0,52-0,90 aralığında olduğu, 6 alt boyuttan oluşan klinik yönetişim iklimi ve 12 alt boyuttan oluşan hasta güvenliği kültürü ölçeklerinin boyut yapısının korunduğu tespit edilmiştir. YEM analizi sonuçlarına göre; klinik yönetişim ikliminin hasta güvenliği kültürüne etkisinin (β=0,690; p<0,05) pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu ayrıca, klinik yönetişim iklimi (KYİ) değişkeninin, hasta güvenliği kültürü (HGK) değişkenini %39,8 oranında açıkladığı (R2=0,398) belirlenmiştir. Hastanelerde klinik yönetişim iklimi değişkenleri ile hasta güvenliği kültürü değişkenleri arasında pozitif yönde önemli ilişki olduğu, hasta güvenliği kültürünün gelişmesi için klinik yönetişimin güçlendirilmesinin önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen bulguların, sağlık politikacılarına strateji oluşturmada yol gösterebileceği ayrıca sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve güvenli sunulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractClinical governance is an important principle which medical errors are taken into account and inappropriate, poor and ineffective care is eliminated. The purpose of this study is to evaluate the relationship between clinical governance climate and patient safety culture in hospitals with different statuses. This cross-sectional study is conducted with 2055 volunteer physicians and nurses, working in 9 different hospitals in Istanbul between June 2020 and April 2021. Subjects are chosen on a volunteer basis and multi-stage sampling method is used. Research data is collected via a questionnaire consists of a clinical governance climate scale, patient safety culture scale and demographics. Data is evaluated with the Structural Equation Modelling (SEM) and data is analyzed by using IBM SPSS 24.0 and IBM AMOS 24.0 programs. As a result of the confirmatory factor analysis of the measurement model, it is determined that the standard factor loads are in the range of 0.52-0.90 the dimensional structure of the clinical governance climate scales consisting of 6 sub-dimensions and the patient safety culture scales consisting of 12 sub-dimensions are preserved. According to the results of SEM analysis; the effect of clinical governance climate on patient safety culture (β=0.690; p<0.05) is positive and statistically significant. In addition, the clinical governance climate (CGC) variable is able to explain the patient safety culture (PSC) variable at a rate of 39.8% (R2=0.398). There is a significant positive relationship between clinical governance climate variables and patient safety culture variables in hospitals and strengthening, clinical governance is important for the development of patient safety culture. Findings of this study may guide health politicians in strategy development and contribute to better quality and safe delivery of health services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir Osmangazi Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlinik Yönetişim İklimien_US
dc.subjectHasta Güvenliği Kültürüen_US
dc.subjectHastaneleren_US
dc.subjectYapısal Eşitlik Modellemesien_US
dc.subjectClinical Governance Climateen_US
dc.subjectPatient Safety Cultureen_US
dc.subjectHospitalsen_US
dc.subjectStructural Equation Modellingen_US
dc.titleKlinik yönetişim ikliminin hasta güvenliği kültürü ile ilişkisinin yapısal eşitlik modellemesiyle incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship of clinical governance climate and patient safety culture with structural equation modellingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofEskişehir Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi (Online)en_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-4683-4302en_US
dc.authorid0000-0002-9994-5033en_US
dc.authorid0000-0002-9858-1266en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage444en_US
dc.identifier.endpage460en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.35232/estudamhsd.1074600en_US
dc.institutionauthorEraslan, Nuran
dc.institutionauthorHayran, Osman
dc.institutionauthorYüksel, Serhat
dc.identifier.trdizinid1135402en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record