Show simple item record

dc.contributor.authorDuran, Sahut
dc.contributor.authorFıstıkçı, Nurhan
dc.contributor.authorKeyvan, Ali
dc.contributor.authorBilici, Mustafa
dc.contributor.authorÇalışkan, Mecit
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:59Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:59Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationDuran, S., Fıstıkçı, N., Keyvan, A., Bilici, M. ve Çalışkan, M. (2014). Ayaktan psikiyatri hastalarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Yaygınlık ve eştanılar. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 84-93. https://dx.doi.org/10.5080/u7255en_US
dc.identifier.issn1300-2163
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1020
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5080/u7255en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, genel psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygınlığının belirlenmesi, DEHB’ye eşlik eden psikiyatrik tanıların araştırılması ve DEHB tanısı alan erişkinlerin eş tanı ve sosyodemografik açıdan DEHB olmayan hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 3 ay sürede ilk kez başvuran hastalar ardışık olarak erişkin DEHB yönünden değerlendirilmiştir. Hastalara WenderUtah Derecelendirme Ölçeği, Erişkin DEB/DEHB Değerlendirme Envanteri, Eksen I ve II Bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID), Sosyodemografik Form, Belirti Tarama Listesi- 90R ve Beck Depresyon Envanteri verilmiştir. Bulgular: Çalışma grubunu 246 hasta oluşturmuştur. Bu hastalardan DEHB tanısı alan 39 kişinin 25’i kadın (%64,1), 14’ü erkek (%35,9) ve yaş ortalamaları 27,38±8,3 idi. DEHB’nin erişkin psikiyatri polikliniğindeki yaygınlığı %15,9 olarak bulunmuştur. DEHB olan erişkinlerin genelde eş-tanı problemleri ile başvurduğu saptanmıştır. Major depresyon %43, yaygın anksiyete bozukluğu %23, obsesif kompulsif bozukluk %17 ile en sık eş-tanılar olmuştur. Bazı psikiyatrik sorunlar; alkol kötüye kullanımı (%58,9), intihar girişimi (%38,5) DEHB olan hastalarda yüksek oranda saptanmıştır. Sonuç: Erişkin psikiyatri kliniklerine başvuran hastalarda DEHB´nin önemli bir eş tanı olduğunu, ciddi ruhsal sorunlara neden olabileceğini veya var olan ruhsal hastalıkları karmaşıklaştırabileceği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractAim: This study aimed to investigate the prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adult psychiatric outpatients. Moreover, comorbid psychiatric diagnoses in adults with ADHD were determined. Patients with and without ADHD were compared regarding DSM Axis I-II comorbidity and sociodemographic characteristics. Materials and Methods: The study included patients that presented for the first time to a psychiatric outpatient clinic during a 3-month period and were evaluated for adult ADHD. A sociodemographic form, Wender Utah Rating Scale, Turgay's Adult ADD/ADHD Evaluation Scale, Structured Clinical Interview I and II, Symptom Check List-90-R, and Beck Depression Inventory were administered. Results: The study included 246 patients. Among the 39 patients diagnosed with ADHD, 25 were female (64.1%) and 14 were male (35.9%), and the mean age was 27.38 ± 8.3 years. The prevalence of ADHD in adult psychiatric patients was 15.9%. Adults with ADHD usually presented due to comorbid psychiatric problems; major depression (43%), generalized anxiety disorder (23%), and obsessive-compulsive disorder (17%) were the most common comorbid diagnoses. Substance abuse (58.9%) and attempted suicide (38.5%) were among the most prevalent psychiatric problems. Conclusion: The present findings show that ADHD is an important comorbidity in adult patients that present to psychiatric clinics, and may cause serious mental health problems or complicate mental illness.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTürkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneğien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectADHDen_US
dc.subjectComorbidityen_US
dc.subjectPrevalenceen_US
dc.subjectDEHBen_US
dc.subjectEş-Tanıen_US
dc.subjectYaygınlıken_US
dc.titleAyaktan psikiyatri hastalarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu: Yaygınlık ve eştanılaren_US
dc.title.alternativeADHD in adult psychiatric outpatients: Prevalence and comorbidityen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Psikiyatri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage84en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5080/u7255en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record