Show simple item record

dc.contributor.authorEliaçık, Mustafa
dc.contributor.authorKaraman, Sevil
dc.contributor.authorAnıl Aslan, Cemile
dc.contributor.authorŞentürk, Fevzi
dc.contributor.authorAras, Cengiz
dc.contributor.authorKaya, Faruk
dc.date.accessioned10.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-10T19:35:57Z
dc.date.available10.07.201910:49:14
dc.date.available2019-07-10T19:35:57Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationEliaçık M., Karaman S., Anıl Aslan, C., Şentürk F., Aras C. ve Kaya F. (2016). The effects of low dose acetylsalicylic acid on treatment and recurrence of acute central serous chorioretinopathy. Retina Vitreus, 24(4), 301-304.en_US
dc.identifier.issn1300-1256
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/1009
dc.description3rd IEEE International Conference on Big Data, IEEE Big Data 2015en_US
dc.description29 October 2015 through 1 November 2015en_US
dc.description118870en_US
dc.description.abstractAmaç: Akut santral seröz korioretinopatide (SSKR) tedaviye eklenen düşük doz asetilsalisilik asitin tedavi ve nüks üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Kasım 2010-Kasım 2013 tarihleri arasında kliniğimiz retina birimine başvuran ve SSKR tanısı almış 60 hastanın 60 gözüne ait verilerin retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirildi. Tüm hastaların demografik özellikleri ile görme keskinlikleri ve optik koherens tomografi ile saptanan maküler kalınlıkları kayıt altına alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup A'daki hastalar tedavileri süresince oral asetozolamid ve topikal nepafenak %0.1 kullanan hastalardan oluşturulurken, Grup B'deki hastalar ise bu tedaviye ek olarak düşük doz asetilsalisilik asit kullanılmışlardı. Gruplar yaş, cinsiyet, görme keskinliği, maküler kalınlık ve nüks durumu açısından karşılaştırıldı. Bulgular: İlk muayenedeki görme keskinliği asetilsalisilik asit kullanmayan grupta LogMAR 0.15±0.11 iken asetilsalisilik asit kullanan grupta LogMAR 0.18±0.13 idi (p=0.43). Tedavi öncesi ortalama maküla kalınlığı asetilsalisilik asit kullanmayan hastalarda 406±61 m iken asetilsalisilik asit kullanan hastalarda 407±56 m olarak ölçüldü (p=0.879). Yapılan istatistiksel değerlendirmeye göre takip süresi boyunca 1. hafta, 1.,3. ve 6. aylarda ölçülen görme keskinlikleri ve maküla kalınlıkları açısından her iki grup arasında istatistiksel bir farklılığa rastlanılmadı. Grup A'daki hastaların (n=32) 12'sinde (%37) takip süresince ikinci bir atak oluşurken, bu sayının Grup B'de (n=28) 4 (%14) olduğu görüldü(p=0.04). Sonuç: Akut SSKR hastalarında oral asetozolamid ve topikal nepafenak %0.1 tedavisine eklenen düşük doz asetilsalisilik asitin fonksiyonel ya da anatomik iyileşme üzerine yararlı artı bir etkisi gözlenmemektedir. Ancak asetilsalisilik asit kullananlarda kullanmayanlara göre nüks daha az görülmektedir.en_US
dc.description.abstractPurpose: To investigate the effect of added low dose acetylsalicylic acid for the treatment and recurrence of central serous chorioretinopathy (CSCR). Materials and Methods: The clinical data for 60 eyes of 60 patients with CSCR admitted to our clinic, between November 2010 and November 2013 were studied retrospectively. The demographic characteristics, best-corrected visual acuity and optical coherence tomography central retinal thickness of all patients were recorded. Patients were divided into two groups according to their treatments; oral acetozolamide and topical nepafenac 0.1% (Group A) and oral acetozolamide, topical nepafenac 0.1% plus low dose acetylsalicylic acid (Group B). The two treatment groups were compared with age, sex, visual acuity, macular thickness and recurrence. Results: At the first visit mean best-corrected visual acuity was 0.15±0.11 LogMAR and 0.18±0.13 LogMAR and in Group A and Group B, respectively (p=0.43). The mean central retinal thickness at baseline was 406±61 mm and407±56 mm in Group A and Group B, respectively (p=0.879). No statistically significant difference was found in visual acuity and macular thickness between the two groups at 1 week, 1., 3. or 6 months of medication. At the follow-up 12 patients (37%) in group A (n=32) and 4 patients (14%) in group B (n=28) had a second attack. Conclusion: Although our results could not confirm a benefit of add the low dose acetylsalicylic acid to oral acetozolamide and topical nepefenac 0.1% therapy on visual acuity and macular thickness, but patients receiving acetylsalicylic acid had a lower recurrence rate in acute CSCR.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGazi Eye Foundationen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAkut Santralen_US
dc.subjectSeröz Korioretinopatien_US
dc.subjectDüşük Doz Asetilsalisilik Asiten_US
dc.subjectAcetylsalicylic Aciden_US
dc.subjectCentral Serous Chorioretinopathyen_US
dc.subjectOptical Coherence Tomographyen_US
dc.titleAkut santral seröz korioretinopatide düşük doz asetilsalisilik asitin tedavi ve nüks üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of low dose acetylsalicylic acid on treatment and recurrence of acute central serous chorioretinopathyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalRetina-Vitreusen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-2563-2149en_US
dc.authorid0000-0001-9829-7268en_US
dc.authorid0000-0002-8851-6559en_US
dc.authorid0000-0002-8047-5553en_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage301en_US
dc.identifier.endpage304en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record