Now showing items 1-11 of 11

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda tehdit suçu 

   Mısırlı, Emirhan (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021)
   Tehdit içeren eylem söz, yazı, işaret veya davranışla yapıldığı fark etmeksizin kişinin iç huzurunu ve irade serbestisini hedef alır. Kişinin iç huzurunu bozan, güven hissini zedeleyip tedirgin etmeyi amaçlayan, irade ...
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında doğrudan soru yöneltme 

   Yılmaz, Zehra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   Bu çalışmanın konusunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 201. maddesinde yer alan doğrudan soru yöneltme faaliyeti oluşturmaktadır. Konunun seçilmesindeki en önemli sebep, doğrudan soru yöneltme faaliyetinin; ...
  • 6362 sayılı sermaye piyasası kanunu 107. maddesi çerçevesinde piyasa dolandırıcılığı suçu 

   Paşaoğlu Köroğlu, Duygu; Alan Akcan, Esra (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yatırımcılar borsada çeşitli tekniklerle işlem gerçekleştirmektedirler. Özellikle bir sermaye piyasası aracının fiyatını belirlemeye yönelik aldatıcı işlemler, piyasanın etkin şekilde ...
  • Adli kontrole karar süreci 

   Ünal, Haluk (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Adli kontrol, temel hak ve özgürlüklere ağır bir müdahalede bulunan tutuklamaya karşı alternatif bir koruma tedbiri türü olarak ortaya çıkmıştır. Adli kontrol bir koruma tedbiri olarak ceza muhakemesi sistemimize, 5271 ...
  • Ceza hukukunda mağdurun korunmasına yönelik düzenlemeler 

   Alan Akcan, Esra (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014)
   20. yüzyılın son yarısından itibaren, hukuk sistemlerinde, mağdurun korunması konusunun önemsendiğini ve bu konuya ilişkin düzenlemelerin arttığını belirtmiştik. Buradan hareketle, ceza hukuku ve ceza muhakemesihukukunun ...
  • Çocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103 

   Herkesecan, Gürol (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020)
   İçeriği itibariyle diğer suç tiplerinden farklılaşan çocukların cinsel istismarı suçu, sonuçları itibariyle yalnızca bir hukuk konusu değil, aynı zamanda başta sosyoloji olmak üzere pek çok alanı ilgilendiren bir konudur. ...
  • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m. 170/1) 

   Egemenoğlu, Alaaddin (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   En eski zamanlardan günümüze kadar toplum düzenine aykırı fiillerin ihlalinin önlenmesi için ihlal eden kişiye ceza verildiği görülmektedir. Devletin emirler ve yasaklar neticesinde öngördüğü yaptırımlarla toplumun düzen ...
  • İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 

   Cirit, Muzaffer Enes (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Anayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan "Özel Hayatın Gizliliği" ve 22. maddesi ile güvence altına alınan "Haberleşme Hürriyeti" yalnızca kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalardan biri ...
  • Mukayeseli hukuk ve Türk ceza hukukunda güvenlik tedbirleri 

   Toplumun bizzat kendisi veya üyelerini korumak için başvurduğu cezanın yanında, ceza yerine geçen önlemlere de hükmedildiği görülmektedir. İlk defa1893 İsviçre Ceza Kanunu ön tasarısında görülen güvenlik tedbirleri, işlediği ...
  • Resmi belgede sahtecilik suçu 

   Demir, Muhammet Zafer (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Geçmişten günümüze, toplumsal düzenin sağlanması adına, düzeni sarsan veya sarsma ihtimali bulunan aykırı davranışların önlenmesi ve bu davranışları sergileyenlere yaptırım uygulanması ceza hukukunun temel amaçlarından ...
  • Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçu 

   Muş, Muhammet Hamza (İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Türk Ceza Kanunu'nun 99. maddesinde düzenlenen çocuk düşürtme suçunun unsurları hakkında doktrinde farklı görüşler yer almaktadır. Bu tez, Türk Ceza Kanunu'nda çocuk düşürtme suçuyla korunmak istenen hukuksal yararın ne ...